Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 38 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Zprostředkovatel práce ,  Employment officer

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102453

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP provádí sociálně právní a zprostředkovatelské, informační, konzultační a poradenské činnosti v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace fyzickým osobám při hledání jejich pracovního uplatnění s využitím vlastní iniciativy klientů a všech specializovaných služeb úřadu práce včetně individuálního akčního plánu.

Pracovní činnosti

 • Informování uchazečů o zaměstnání o zprostředkovatelských službách úřadu práce při obsazování volných míst.
 • Sestavování a vyhodnocování individuálních akčních plánů za účelem zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání.
 • Vedení evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání.
 • Zprostředkování volných pracovních míst uchazečům o zaměstnání a poskytování podpory při jejich umisťování.
 • Vyřizování správních případů v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů.
 • Příprava podkladů k analytické činnosti a zpracování dílčích rozborů a analýz.
 • Spolupráce s pracovníky krajské pobočky úřadu práce a externími specialisty při zprostředkování zaměstnání pro osoby zasluhující zvláštní péči.
 • Individuální posouzení vhodnosti konkrétních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za účelem zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce pro daného uchazeče o zaměstnání.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost KKOV 7541M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veřejnosprávní činnost KKOV 6843M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxM vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v přehledech, statistikách, analýzách a prognózách trhu práce
Posuzování vhodnosti pracovních míst z hlediska kvalifikace, praxe a preferencí uchazeče
Posuzování možností profesního uplatnění specifických skupin uchazečů o zaměstnání
Posuzování výsledků lékařských a psychologických vyšetření a testů z hlediska vhodného profesního uplatnění
Sestavování individuálních akčních plánů uchazečů o zaměstnání
Posuzování vhodnosti uchazečů o zaměstnání pro zařazení do rekvalifikací
Posuzování vhodnosti uchazečů o zaměstnání pro využití jednotlivých nástrojů APZ
Hodnocení spolupráce uchazečů o zaměstnání s úřadem práce a dosažení cíle poradenského procesu
Dílčí rozbory údajů o zprostředkování pracovních míst
Vystavování evidenční karty uchazeče o zaměstnání, evidence údajů o uchazeči a o procesu zprostředkování
Orientace v systému Národní soustavy povolání
Poučení uchazečů o práci o jejich právech a povinnostech a o službách úřadu práce
Individuální poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání
Jednání se zaměstnavateli o volných pracovních místech a jejich zprostředkování uchazečům o zaměstnání

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
zákon o zaměstnanosti
metody a postupy individuálního pracovně-profesního poradenství
metody a postupy skupinového pracovně-profesního poradenství
metody a postupy pracovně-profesního poradenství pro specifické skupiny klientů
metody a postupy zprostředkování práce
metody a postupy zprostředkování práce pro specifické skupiny klientů
svět práce, povolání, profesní skupiny, odvětví, klasifikace CZ-ISCO
kvalifikační a další požadavky povolání a pracovišť
trh práce, jeho vývojové trendy, ukazatele trhu práce a jejich posuzování
podmínky a administrativní postupy zařazování a vyřazování uchazečů o zaměstnání do/z evidence
podmínky a administrativní postupy pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením
údaje o uchazeči o zaměstnání, obsah evidenční karty uchazeče
údaje o volných pracovních místech, jejich vztah ke kvalifikaci uchazeče
obsah vstupních poučení a vstupních pohovorů s uchazeči o zaměstnání
legislativní pravidla pro zacházení s osobními údaji
nástroje APZ, podmínky a pravidla pro jejich aplikaci
individuální akční plán uchazeče, pravidla pro jeho sestavování a pro vyhodnocování jeho plnění
školská soustava, vzdělávací úrovně, obory vzdělání, soustava KKOV
obsah a způsoby využití webu Národní soustava povolání

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur (CZ-ISCO 3333)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 403 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 473 Kč do 55 125 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 828 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 283 Kč do 37 517 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní zprostředkovatelé práce (CZ-ISCO 33331)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 883 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 035 Kč do 55 125 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.