Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

územně samosprávní celky

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

26 000 Kč - 47 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Administrativní pracovník,  Referent samosprávy,  Úředník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30344

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu provádí sociální depistáž za účelem zajišťování podkladů pro sociální integraci klientů do společnosti. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Zajišťování agendy pro sociální integraci obtížně umístitelných uchazečů o práci.
 • Řešení konfliktů v romských komunitách, spolupráce na smírčím vyjednávání.
 • Zajišťování dokumentace k problematice zneužívání alkoholu a jiných návykových látek ve správním obvodu.
 • Vedení přehledu o projektech a akcích organizovaných v rámci protidrogové prevence ve správním obvodu.
 • Spolupráce s romskými a jinými nevládními organizacemi.
 • Spolupráce s organizacemi dětí a mládeže při využití volného času romských dětí a mládeže.
 • Pomoc klientům při vyplňování různých formulářů a vyřizování osobních záležitostí na úřadech.
 • Zajišťování úkolů v rámci prevence kriminality, drogové prevence apod.
 • Poskytování základního sociálně právního poradenství.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost KKOV 7541M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou KKOV xxxxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) KKOV xxxxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou KKOV xxxxK vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veřejnosprávní činnost KKOV 6843M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa KKOV 63xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální práce a sociální pedagogika KKOV 7532M vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepcí k usměrňování rozvoje jednotlivých úseků sociálního zabezpečení v kraji, v rámci koordinování a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí v působnosti samosprávního úřadu
Vedení dokumentace v oblasti sociálně právní ochrany, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vedení přehledu o projektech a akcích organizovaných v rámci protidrogové prevence ve správním obvodu, v rámci zabezpečování činností v oblasti sociálně právní ochrany, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zajišťování a zpracovávání dokumentace k problematice zneužívání alkoholu a jiných návykových látek ve správním obvodu, v rámci zabezpečování činností v oblasti sociálně právní ochrany, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Poskytování sociálně právního poradenství problémovým rodinám, skupinám nebo jednotlivcům, v rámci zabezpečování činností v oblasti sociálně právní ochrany, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Poskytování rad a pomoci klientům při vyplňování různých formulářů a vyřizování osobních záležitostí v oblasti sociálně právní ochrany na příslušném odboru samosprávního úřadu
Spolupráce na smírčím vyjednávání při řešení konfliktů v romských komunitách, v rámci zabezpečování činností v oblasti sociálně právní ochrany, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování spolupráce s romskými a jinými nevládními organizacemi v oblasti sociální integrace klientů do společnosti, v rámci zabezpečování činností v oblasti sociálně právní ochrany, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování spolupráce s organizacemi dětí a mládeže při využívání volného času romských dětí a mládeže, v rámci zabezpečování činností v oblasti sociálně právní ochrany, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zajišťování úkolů v rámci prevence kriminality, prevence drogové závislosti apod., v rámci zabezpečování činností v oblasti sociálně právní ochrany, v působnosti příslušného samosprávního úřadu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
sociálně právní ochrana a sociální služby

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Odborní pracovníci v sociální oblasti (CZ-ISCO 3412)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 932 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 934 Kč do 41 579 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 811 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 010 Kč do 46 766 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Sociální pracovníci a ostatní odborníci v sociální oblasti ve veřejné správě (CZ-ISCO 34121)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 258 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 490 Kč do 44 766 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) (CZ-ISCO 34125)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 37 025 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 480 Kč do 46 902 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.