Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

§ Regulované povolání

Instruktor výcviku a přípravy služební kynologie ozbrojených sil ČR

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Psovod,  Starší psovod specialista,  Mladší instruktor,  Instruktor,  Nadrotmistr,  Rotmistr,  Praporčík

Příbuzná povolání

Rotmistr ozbrojených sil ČR , Praporčík ozbrojených sil ČR , Nadrotmistr ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ano

ID jednotky práce

103173

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Instruktor výcviku a přípravy služební kynologie ozbrojených sil ČR vede výuku zaměřenou na odbornou přípravu a praktický výcvik ve služební kynologii. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veterinární prevence KKOV 4341M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zemědělství a lesnictví KKOV 41xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chov hospodářských zvířat KKOV 4143M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence KKOV 43xxM vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Výcvik služebních zvířat
Dohled a osobní podíl na provádění výcviku služebních psů a psovodů
Poskytování rad a konzultací v oblasti metodiky vedení výuky a výcviku služebních psů
Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích
Zpracovávání programů výcviku služebních psů
Vedení požadované dokumentace v oblasti výuky a výcviku psů
Dodržování zásad BOZP při zacházení se zvířaty
Aplikace poznatků z anatomie a fyziologie, obecné zootechniky a etologie psů
Uplatňování metod výcviku psů
Charakteristika plemen psů a jejich využití
Aplikace platné legislativy vztahující se k chovu a výcviku psů a k pořádání kynologických akcí
Zajišťování péče o zdraví psů
Posuzování výživy a organizace krmení psů
Orientace v anatomii a fyziologii psů
Praktické předvedení výcviku psa - ovladatelnost, poslušnost
Nácvik jednotlivých cviků psů
Výcvik psů pro přepravování vrtulníkem
Práce se vzorky výbušnin a návykových látek používaných při výcviku služebních psů
Výcvik psa k obraně psovoda
Obsluha a údržba přidělené zbraně

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti pozemních vojsk
postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů
vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
charakter a vlastnosti služebních zvířat
krmení služebních zvířat
výcvik služebních zvířat
porody služebních zvířat
základní psí parazité
zásady spolupráce s jednotlivými složkami IZS

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k vedení lidí
Výkonové kompetence
Kompetence k plánování a organizování práce

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

  • Poddůstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 02100)