Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Inspektor a pokusník rostlinné výroby

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 58 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30503

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Inspektor a pokusník rostlinné výroby provádí státní odborný dozor v oblasti osiv a sadby, trvalých kultur a odrůdového zkušebnictví.

Pracovní činnosti

 • Samostatné provádění kontroly rozmnožovacího materiálu včetně přípravy a posuzování dokumentace.
 • Kontrola rostlinných vstupů do procesu zemědělství s ohledem na oblast potravinové bezpečnosti.
 • Samostatný výkon státního dozoru pro registraci odrůd a certifikaci rozmnožovacího materiálu.
 • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
 • Provádění biologických pokusů v rámci zkoušení odrůd a koordinace této činnosti na zkušebních stanicích.
 • Ověřování vlastností rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocování dokumentace.
 • Provádění a vyhodnocování státních odrůdových pokusů pro registraci a právní ochranu.
 • Poradenská činnost v oblasti rostlinné výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru zemědělství KKOV 4131R nejvhodnější
Bakalářský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví KKOV 41xxR vhodná
Bakalářský studijní program v oboru botanika KKOV 1507R vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zemědělství a lesnictví KKOV 41xxN vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru zemědělství KKOV 4131N vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování dokumentace k provádění kontroly rozmnožovacího materiálu a k provádění biologických pokusů v rámci zkoušení odrůd v rostlinné výrobě
Kontrola nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů v rámci státního odborného dozoru v oblasti osiv a sadby, trvalých kultur a odrůdového zkušebnictví v rostlinné výrobě
Kontrola registrace odrůd a certifikace rozmnožovacího materiálu v rámci výkonu státního odborného dozoru v oblasti osiv a sadby, trvalých kultur a odrůdového zkušebnictví v rostlinné výrobě
Kontrola rozmnožovacího materiálu a rostlinných vstupů do procesu zemědělství, s ohledem na oblast potravinové bezpečnosti
Posuzování státních odrůdových pokusů pro registraci a právní ochranu, v rámci provádění státního odborného dozoru v oblasti odrůdového zkušebnictví v rostlinné výrobě
Provádění biologických pokusů a zkoušení odrůd v rostlinné výrobě, v rámci výkonu státního odborného dozoru
Analyzování výsledků státního odborného dozoru v oblasti osiv a sadby, trvalých kultur a odrůdového zkušebnictví v rostlinné výrobě
Vyplňování a vedení dokumentace v rámci výkonu státního odborného dozoru v oblasti osiv a sadby, trvalých kultur a odrůdového zkušebnictví v rostlinné výrobě
Poskytování poradenské činnosti v oblasti rostlinné výroby, v rámci provádění státního odborného dozoru
Koordinování činnosti zkušebních stanic, provádějících biologické pokusy v rámci zkoušení odrůd v rostlinné výrobě

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
státní odborný dozor v oblasti zkušebního ústavu zemědělského

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení (CZ-ISCO 3359)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 954 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 839 Kč do 58 344 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.