Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30170

Zoologický asistent

Zoologický asistent organizuje a koordinuje základní chovatelské práce, spolupracuje na koncepci chovu, sleduje kvalitu a kvantitu krmných dávek, vytváří optimální podmínky chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných nebo handicapovaných zvířat.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: veterinární péče
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Zoologist, Asistent kurátora v zoologické zahradě a obdobných specializovaných zařízeních , Inspektor chovu, Vrchní chovatel
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Plánování, zajišťování a řízení odborných prací spojených s chovem a ošetřováním zvířat, zajištění celodenního dohledu na zvířata.
 • Sestavování a kontrola kvality a kvantity krmných dávek.
 • Plánování a komplexní zajišťování distribuce krmiv pro všechna zvířata chovu (koordinace průběžných i dlouhodobých požadavků na krmiva pro zvířata v rámci celého chovatelského zařízení).
 • Dohled na veterinární prevenci a péči o zdravotní stav zvířat ve spolupráci se zoology - kurátory a veterináři odběr biologických vzorků pro laboratorní vyšetření.
 • Sestavování střednědobých a krátkodobých plánů chovu a stanovování podmínek chovu.
 • Spolupráce na přípravě a realizaci umělých odchovů a umělého líhnutí mláďat.
 • Kontrola činnosti, organizace, řízení práce chovatelů a ošetřovatelů zvířat v podmínkách směnného provozu.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví a protipožárních předpisů, školení a přezkušování podřízených pracovníků.
 • Zajišťování ochranných pracovních pomůcek a prostředků první pomoci na chovatelských úsecích.
 • Zajišťování dezinsekce a deratizace podle aktuálních potřeb úseků.
 • Organizace odchytů a transportů zvířat.
 • Zpracování podkladů pro rozbor chovatelské činnosti.
 • Spolupráce s domácími a zahraničními ZOO.
 • Spolupráce na koncepcích rozvoje chovu, na zpracování plánů výstavby a údržby objektů.
 • Zajišťování prezentace zvířat návštěvníkům, organizace systému komentovaných krmení.
 • Zajišťování evidence a podkladů pro potřeby účetní, vnitrostátní i mezinárodní evidence o chovu zvířat, prezentace chovatelských aktivit.
 • Organizace bezodkladných opatření v případě mimořádných situací (únik zvířete, živelné pohromy) s ohledem na zajištění maximální možné bezpečnosti personálu a návštěvníků.

CZ-ISCO

 • 31413 - Technici v oboru zoologie
 • 3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) (CZ-ISCO 3141)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 933 Kč 35 570 Kč 65 289 Kč - - -
Středočeský kraj 23 319 Kč 33 185 Kč 49 211 Kč - - -
Liberecký kraj 24 192 Kč 28 904 Kč 47 281 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 444 Kč 32 004 Kč 46 672 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 070 Kč 33 021 Kč 49 997 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3141 Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 32 269 Kč 35 632 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3141 Technici v biologických oborech (kromě zdravotnických) http://data.europa.eu/esco/isco/C3141

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělství 41-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zoologie 1502R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie 4302R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru veterinářství 4331N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veterinární prevence 4341M
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zootechnika 4103R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j18.D.8001 Vedení evidence a podkladů pro potřeby účetní, vnitrostátní i mezinárodní evidence o chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.Z.2011 Řízení odchytů a transportů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.Z.1001 Řízení činnosti chovatelů a ošetřovatelů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.A.8011 Provádění veterinární prevence a péče o zdravotní stav cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.D.2312 Určování a kontrola způsobů ustájení, kontrola dodržování kvality a kvantity krmných dávek v chovech cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.D.3111 Kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, preventivní epizotologická opatření v chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.C.2002 Pomoc při vyřizování nákupu resp. jiných způsobů získávání cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře pro zoo s ohledem na národní a mezinárodní legislativu ochrany přírody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.A.3001 Sestavování a kontrola jakosti krmných dávek pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.A.8012 Realizace plánů veterinární prevence a péče o zdravotní stav cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře, zajišťování odběru biologických vzorků dle potřeb veterinární služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j18._.0040 etologie zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0005 epizootologie a parazitologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0002 postupy vyšetřování zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0084 krmení cizokrajných zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18._.0001 zoologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0006 možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0028 charakter a povahové vlastnosti cizokrajných zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0009 metodika odběrů biologických vzorků pro laboratorní vyšetření 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Alergická onemocnění
 • Imunodeficitní stavy
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.