Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103349

Knihkupec

Knihkupec vykonává obchodní a další odborné činnosti související s provozem knihkupectví či nakladatelství, s distribucí, propagací a ostatními oblastmi knižního obchodu.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Prodavač knih, Bookseller
Nadřízené povolání: Obchodník
Příbuzné specializace: Starožitník, Zastavárník, Aukcionář, dražebník, Obchodní zástupce, Pracovník internetového obchodu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Objednávky, odběr a přejímka knih, zvukových a obrazových nosičů, CD ROM a doplňkového sortimentu.
 • Uložení a tematické řazení knih, hudebnin a doplňkového sortimentu.
 • Prezentace a prodej knih, zvukových a obrazových nosičů, CD ROM a doplňkového sortimentu včetně kvalifikovaného poradenství.
 • Zadávání dat do bibliografických katalogů a systémů a jejich další využívání.
 • Vyřizování objednávek zákazníků včetně objednávek ze zahraničí.
 • Skladování, ošetřování a zabezpečení ochrany zboží.
 • Příprava a realizace propagačních akcí, vystavování a aranžování zboží.
 • Vedení kontrolní pokladny včetně vyřizování hotovostních i bezhotovostních plateb a plateb v cizí měně.
 • Poskytování služeb zákazníkovi, vyřizování dotazů, stížností a reklamací.
 • Sbírání informací z knižních velkoobchodů o nabízených titulech a cenách.
 • Provádění inventur.
 • Přímé řízení podřízených pracovník, určování směn a čerpání dovolených.
 • Komunikace s kontrolními orgány a vyřizování jejich zjištění včetně komunikace s nadřízenými.
 • Dodržování a kontrola zásad BOZP a PO včetně čistoty na pracovišti a v okolí knihkupectví.

CZ-ISCO

 • 52210 - Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen
 • 5221 - Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5221 Provozovatelé maloobchodních prodejen http://data.europa.eu/esco/isco/C5221

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví 6643M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Obchod 66-xx-L/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu 6641L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.C.4011 Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.2221 Projednávání přijatých reklamací, stížností a požadavků se zákazníky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.2993 Zajišťování propagačních akcí a akcí na podporu prodeje 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.4992 Přijímání plateb od zákazníků v hotovosti, ale i bezhotovostními způsoby (šeky, platební karty apod.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.A.6992 Ukládání zboží na provozovně dle stanovených požadavků (např. tematické členění), jeho skladování a ošetřování s cílem předejít poškození tohoto zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8993 Vedení požadovaných evidencí (např. vedení pokladní evidence, přehledu a způsobu vyřízení objednávek, vedení evidence o reklamacích, stížnostech zákazníků apod.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8994 Vyhledávání dat v informačních bibliografických katalozích a systémech, vkládání dat do těchto systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.1992 Poskytování odborných rad a informací zákazníkům týkajících se prodávaného sortimentu včetně sortimentu doplňkového 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.3012 Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8240 Vedení administrativní agendy v maloobchodní jednotce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.4092 Aranžování zboží v obchodně provozní jednotce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.4093 Příjem, skladování, ošetřování a manipulace se zbožím na provozní jednotce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0012 přejímka zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0032 balení zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0099 zbožíznalství speciálních výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0001 marketing obecně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 0
4.6 Kompetence k výkonnosti 0
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.