Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 2167

Chovatel služebních zvířat

Chovatel služebních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování a výcviku služebních zvířat.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Breeder, Ošetřovatel zvířat
Nadřízené povolání: Chovatel zvířat
Příbuzné specializace: Chovatel laboratorních zvířat, Ošetřovatel zvířat v zoo, Paznehtář
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění základních zooveterinárních opatření.
 • Provádění základního a speciálního výcviku.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání, údržba výběhů a ohrazení.
 • Vedení prvotní evidence v jednotlivých chovech a kategoriích zvířat.
 • Ošetřování služebních zvířat před a po práci.
 • Příprava a dávkování krmiva, napájení zvířat.
 • Péče o hygienu zvířat, péče o nemocná zvířata podle zooveterinárních zásad a pokynů veterináře.
 • Sledování zdravotního stavu a tělesného vývoje zvířat a péče o ně.
 • Obsluha a údržba základních mechanizačních prostředků ve stájích.
 • Dodržování a provádění základních zooveterinárních opatření.
 • Výběr a speciální výcvik policejních koní.
 • Výběr, ošetřování a údržba postrojů služebních zvířat.

CZ-ISCO

 • 51643 - Chovatelé a ošetřovatelé služebních zvířat
 • 51644 - Instruktoři výcviku služebních zvířat
 • 5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 5164)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 842 Kč 30 040 Kč 40 298 Kč 24 412 Kč 34 019 Kč 43 406 Kč
Středočeský kraj 22 469 Kč 29 077 Kč 35 291 Kč - - -
Ústecký kraj - - - 21 719 Kč 28 703 Kč 34 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 394 Kč 30 871 Kč 35 397 Kč 24 118 Kč 27 992 Kč 35 485 Kč
Zlínský kraj - - - 19 812 Kč 26 840 Kč 31 532 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 22 693 Kč 28 649 Kč 37 855 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 29 106 Kč 29 922 Kč
51643 Chovatelé a ošetřovatelé služebních zvířat - 29 551 Kč
51644 Instruktoři výcviku služebních zvířat - 31 673 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5164 Pracovníci zajišťující služby spojené s péčí o domácí a jiná zvířata http://data.europa.eu/esco/isco/C5164

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chovatelství 41-43-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.D.3987 Výběr a posouzení z hlediska vhodnosti koně pro jízdní policii 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.5006 Údržba, dezinfekce, příp. podestýlání prostor pro služební zvířata 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8016 Příprava a dávkování krmiva pro služební zvířata 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8026 Napájení, krmení, příp. pasení služebních zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8036 Péče o nemocná služební zvířata podle veterinárních zásad 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8056 Péče o narozená služební zvířata a o jejich správný růst 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8060 Výcvik služebních zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.8096 Evidence chovů a kategorií služebních zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3986 Posuzování psů z hlediska vhodnosti pro služební účely 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3956 Sledování a posuzování zdravotního stavu služebních zvířat včetně jejich reprodukce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3999 Posuzování ornitologické situace v prostoru letišť 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8065 Speciální výcvik policejních koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0029 charakter a vlastnosti služebních zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0083 krmení služebních zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0043 choroby služebních zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0076 výcvik služebních zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0022 hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí 1 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Imunodeficitní stavy
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.