Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100018

Asistent trenéra

Asistent trenéra spolupracuje při zajišťování trenérské a metodické činnosti.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: sport
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování odborné trenérsko-metodické činnosti.
 • Vyhledávání talentovaných sportovců.
 • Usměrňování sportovní přípravy sportovců.
 • Spolupráce s hlavním trenérem.

CZ-ISCO

 • 34221 - Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách)
 • 3422 - Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů (CZ-ISCO 3422)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 061 Kč 24 061 Kč 53 859 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3422 Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů 33 181 Kč 41 410 Kč
34221 Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách) - 43 608 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxR

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sportovní gymnázium 7942K
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m31.C.6411 Zajišťování odborné trenérsko-metodické činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.8411 Vedení záznamů a dokumentace o průběhu tréninků, výsledcích testů výkonnosti a zdravotním stavu sportovců apod. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.4416 Získávání relevantních údajů o taktice, dovednostech a výkonnosti soupeřů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.4414 Spolupráce s hlavním trenérem při zajišťování trenérské a metodické činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.6415 Usměrňování sportovní přípravy sportovců, vedení tréninku, zaměřeného k získání žádoucí fyzické kondice sportovců 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.4415 Vyhledávání talentovaných sportovců 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m31._.0001 cvičitelství 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
m31._.0095 sportovní agentáž 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
h12._.0057 marketing a reklama ve sportu 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j31._.0025 psychologie sportu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0041 instruktorství a trenérství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0081 zdravověda 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.