Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103230

Báňský technik

Báňský technik operativně řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku střediska těžby nerostných surovin, spolupracuje při zpracovávání dílčích plánů a dokumentace technologických postupů těžby nerostných surovin, kontroluje dodržování technologických postupů a bezpečnostních a hygienických předpisů a zajišťuje další činnosti související s provozem strojů a zařízení a bezpečností pracoviště při povrchové a hlubinné těžbě a při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: hlubinná a povrchová těžba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technolog pro povrchovou těžbu, Technolog pro hlubinnou těžbu, Technický dozor pro vedení důlních a pozemních děl, Dispečer důlní těžby, Technik důlní degazace, Technik důlní klimatizace, Řidič velkostroje, Operátor pásové dopravy, Technolog pro těžbu ropy a plynu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání dílčích částí plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů.
 • Spolupráce při realizaci a zavedení technologických změn ve výrobním procesu.
 • Nastavování technologických postupů.
 • Posuzování a navrhování pracovních postupů a výrobních technologií a jejich změn s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy.
 • Dispečerské řízení a operativní zajišťování výroby na jednotlivých pracovištích.
 • Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií.
 • Sledování a vyhodnocování průběhu těžby, dopravy a úpravy suroviny.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Řízení hornických prací dle technologického postupu.
 • Spolupráce na vyhodnocování účinnosti důlní degazace včetně provádění kontroly v této oblasti.
 • Zajišťování oprav strojních zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin.
 • Vedení provozní a technologické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31173 - Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 31176 - Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
 • 31177 - Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3117)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 29 078 Kč 38 362 Kč 60 895 Kč - - -
Karlovarský kraj 34 153 Kč 45 172 Kč 55 563 Kč - - -
Ústecký kraj 33 512 Kč 46 131 Kč 54 823 Kč - - -
Královéhradecký kraj 31 181 Kč 38 084 Kč 84 565 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 781 Kč 40 279 Kč 63 382 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 250 Kč 43 007 Kč 61 400 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 43 314 Kč 46 924 Kč
31173 Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 41 899 Kč -
31176 Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech 48 079 Kč -
31177 Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech 46 706 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3117

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Geotechnika 21-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru těžba a zpracování surovin 2142M
KKOVTypeEnum.3 Geotechnika 2142M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru těžba a zpracování surovin 2142L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 21xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technolog/technoložka lomové těžby (21-102-M)
 • Technolog/technoložka důlního díla (21-056-M)
 • Dispečer/dispečerka důlní výroby (21-064-M)
 • Dispečer/dispečerka lomové těžby (21-063-M)
 • Operátor/operátorka pásové dopravy (21-074-M)
 • Pracovník/pracovnice výzkumu vrtů a sond (21-066-M)
 • Řidič/řidička velkostroje (21-014-M)
 • Technik/technička protiprašné prevence v dole (21-097-M)
 • Technik/technička přípravy důlní výroby (21-053-M)
 • Technik/technička přípravy lomové těžby (21-049-M)
 • Technik/technička technického rozvoje v uhelném dole (21-096-M)
 • Technik/technička řízení montáže a údržby strojní dopravy (21-073-M)
 • Vedoucí důlní klimatizace (21-088-M)
 • Vedoucí těžebního úseku v uhelném dole (21-098-M)
 • Technolog/technoložka těžby ropy a zemního plynu (21-026-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Těžba a úprava ropy a zemního plynu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem na povrchu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.D.2564 Spolupráce na přípravě projektů nebo návrhů důlních objektů a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.C.1001 Spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.C.2561 Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, příprav a dobývání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2006 Zpracovávání dílčích částí plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2690 Navrhování technologického vybavení a jeho nasazení na pracovištích hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2560 Vyhotovování technologických postupů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3012 Posuzování a navrhování změn pracovních postupů a výrobních technologií s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14.D.4362 Vypracování projektu skrývkových prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.Z.1941 Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.Z.2921 Koordinace činnosti jednotlivých důlních pracovišť a pracovních čet 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2002 Volba postupu prací při zajišťování vrtného výplachu a očišťování vrtného výplachu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
d11.D.2522 Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.Z.1434 Řízení hornických činností nebo činností prováděné hornickým způsobem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.Z.1922 Řízení údržby, oprav klimatizačních zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.1014 Interpretace naměřených hodnot tlaku, teploty, hladiny 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
d11.D.3092 Kontrola stavu degazačního vedení (potrubí) a měřicích přístrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.8015 Vedení provozní a technické dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.3005 Kontrola provozní a technické dokumentace při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.B.1102 Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d12._.0091 legislativní předpisy a technické normy v hornictví a pro hornické činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0056 projektová dokumentace hornických staveb a technologie zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0004 technologie důlní dopravy, technologie báňské údržby důlních děl, systém větrání dolů, technologie vybavování a likvidace ostatních důlních děl 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0061 technologie trhacích prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0001 technologie dobývání, ražení a vrtných prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0060 strojnictví, hornické stroje a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0092 automatizace v hornictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0058 hornická geomechanika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0002 geologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j15._.0008 geotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0006 geodézie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.4 Netiketa 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.3 Autorská práva a licence 2
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.