Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 181

Pomocník v domácnosti

Pomocník v domácnosti provádí pravidelný i generální úklid a údržbu domácností klientů, vykonává běžné domácí a další obslužné práce, případně zajišťuje doprovod dětem a péči o domácí zvířata.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Housekeeper, Hospodyně, Pomocnice v domácnosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění úklidu domácností – pravidelného i generálního.
 • Praní, sušení a žehlení prádla.
 • Základní údržba a obsluha domácích spotřebičů.
 • Nákup a uskladňování potravin.
 • Příprava stravování včetně stolování.
 • Nakupování spotřebního zboží a materiálu.
 • Manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky.
 • Příležitostné zajišťování doprovodu dětem a péče o domácí zvířata.
 • Údržba interiérové zeleně.
 • Dohled nad pracovníky a firmami vykonávajícími různé služby pro domácnost klienta.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce při nakládání s chemickými a čisticími prostředky.

CZ-ISCO

 • 51521 - Hospodyně v domácnostech
 • 5152 - Hospodyně v domácnostech a provozovatelé malých penzionů

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb 6953H
KKOVTypeEnum.3 Provoz služeb 6953H003

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Provozní služby 69-54-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru práce v čistírnách a prádelnách 6954E
KKOVTypeEnum.3 Provozní služby 6954E01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551E
KKOVTypeEnum.3 Stravovací a ubytovací služby 6551E01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Hospodyně v domácnosti (69-026-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43.A.5117 Vysávání textilií, čalounění a koberců vysavačem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5118 Manuální úklid a čištění podlahových ploch pomocí mopů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5120 Odstraňování prachu z povrchů nábytku a zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5123 Odstraňování vodního kamene 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5131 Provádění čištění a údržby kuchyňských a jídelních prostor 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5124 Čištění, odmašťování a údržba kuchyňských zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5135 Provádění čištění a údržby skleněných ploch včetně leštění za použití pomůcek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5145 Dezinfekce při úklidových činnostech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.6001 Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.D.1003 Volba vhodných pomůcek a přístrojů k úklidu, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.B.4121 Provádění praní a žehlení prádla v domácnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.B.4001 Obsluha a údržba domácích spotřebičů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.C.2011 Zajišťování nákupů a pochůzek pro klienta v rámci domácnosti nebo v zařízení pečovatelské služby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5127 Čištění a impregnace vybavení sociálních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.6150 Manipulace s čistým a špinavým prádlem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.C.7001 Poskytování příležitostné péče o dítě a domácí zvířata 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43._.0010 technologické postupy úklidových prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h43._.0090 zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43._.0011 zásady úklidových prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43._.0012 zásady praní v domácnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43._.0014 zásady vaření v domácnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43._.0031 zásady vedení domácnosti, domácí ekonomika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.4 Netiketa 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 1
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 1
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.