Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102343

Technik karotáže a perforace

Technik karotáže a perforace provádí geofyzikální měření ve vrtech, vyhodnocuje a interpretuje výsledky měření, provádí střelné, perforační a jiné práce ve vrtech v souladu s platnou legislativou.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Karotážní a perforační technik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných karotážních/geofyzikálních metod měření s ohledem na charakter sond, profilu vrtu a horninové prostředí.
 • Realizace karotážních měření ve vrtech a sondách.
 • Zjišťování technického stavu vrtů (např. kvalita cementace, stav pažnicové kolony aj.).
 • Obsluha, nastavení a měřící práce příslušnými geofyzikálními metodami.
 • Obsluha, údržba a nastavení programového softwaru a hardwaru měřících přístrojů pro karotážní měření.
 • Obsluha a údržba karotážních souprav a kabelů.
 • Obsluha tlakových těsnících zařízení.
 • Údržba a příprava karotážních přístrojů na měření.
 • Příprava, realizace a vyhodnocení perforačních prací.
 • Kontrola technického stavu sond a jejich hermetičnosti.
 • Produkční měření.
 • Perforace pažnicových kolon a perforace pod tlakem ve vystrojených sondách.
 • Likvidace uvíznutého vrtního nářadí.
 • Kontrola pracoviště před zahájením trhacích prací, zápisy do dokumentace a stanovení odpovědností.
 • Spolupráce při zajišťování a uskladňování průmyslových výbušnin.
 • Vedení příslušné provozní a technologické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31113 - Technici v oblasti geologie
 • 3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) (CZ-ISCO 3111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 979 Kč 39 935 Kč 77 836 Kč - - -
Ústecký kraj 26 453 Kč 37 010 Kč 56 669 Kč - - -
Liberecký kraj 28 984 Kč 41 977 Kč 55 717 Kč - - -
Královéhradecký kraj 29 687 Kč 39 600 Kč 53 589 Kč - - -
Pardubický kraj 29 542 Kč 38 098 Kč 68 495 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 485 Kč 37 944 Kč 58 826 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 813 Kč 32 462 Kč 44 598 Kč - - -
Zlínský kraj 23 707 Kč 36 338 Kč 56 997 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 579 Kč 32 539 Kč 41 288 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 35 339 Kč 34 907 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) http://data.europa.eu/esco/isco/C3111

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Duševní zátěž x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Geotechnika 21-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie 2141M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru těžba a zpracování surovin 2142M
KKOVTypeEnum.3 Geotechnika 2142M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOVTypeEnum.3 Elektrotechnika 2641M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 21xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička karotáže a perforace (21-052-M)
 • Servisní technik/technička karotážních přístrojů (21-055-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti spojené s nakládáním s výbušninami - odborná způsobilost podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Těžba a úprava ropy a zemního plynu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.D.2019 Tvorba technologických a pracovních postupů v oblasti karotáže a perforace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.6674 Volba vhodné geofyzikální metody při zkoumání stavby a složení zemské kůry a jejího okolí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d12.D.2012 Geofyzikální průzkum ložisek plynů, ropy a jiných druhů kapalin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d12.D.2018 Provádění trhacích prací malého rozsahu ve vrtech a sondách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d12.D.2022 Karotážní práce ve vrtech a sondách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d12.D.2013 Provádění prací při karotážním měření ve vrtech a sondách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.4012 Obsluha měřicích přístrojů pro karotáž 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.4030 Nastavení zdroje signálu příslušné karotážní metody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.4035 Údržba přístrojů a zařízení pro karotážní měření ve vrtech a sondách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.6611 Příprava a provedení trhacích prací dle technologického postupu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e51.D.1020 Vedení předepsaných záznamů při práci s výbušninami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.3611 Kontrola dodržování technologických postupů při přípravě a provádění trhacích prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1174 Vedení provozní a technické dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d12._.0091 legislativní předpisy a technické normy v hornictví a pro hornické činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0075 karotážní metody a měření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0001 technologie dobývání, ražení a vrtných prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0061 technologie trhacích prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0093 výbušniny, trhaviny a třaskaviny, pyrotechnické výrobky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0001 geofyzika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0008 geotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0058 hornická geomechanika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
d11._.0056 projektová dokumentace hornických staveb a technologie zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
d11._.0057 indikační a detekční technika 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.4 Netiketa 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.3 Autorská práva a licence 2
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 2
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 1
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.3 Kompetence k podnikavosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.