Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102120

Výživový poradce

Výživový poradce posuzuje stravovací návyky, složení těla a životní styl klienta, poskytuje odborné poradenství k pozitivní změně stavu a návyků klienta při respektování zásad zdravé výživy, navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program s přihlédnutím ke zdravotnímu a fyzickému stavu klienta.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Výživový specialista, Specialista na hubnutí, Poradce pro výživu, Poradce pro změnu životního stylu, Ernährungsspezialist, Nutritionist, Dietitian
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění komplexní vstupní nutriční a tělesné diagnostiky klienta.
 • Zhodnocení způsobu dosavadního stravování klienta.
 • Vytvoření doporučení pro změny v životosprávě za využití vhodných potravin, pohybu, doplňků stravy, případně dalších nefarmakologických intervencí.
 • Sestavení individuálního stravovacího plánu s ohledem na zdravotní stav, dosavadní životosprávu a stravovací návyky.
 • Poskytování výživového poradenství a pomoc klientům řešit jejich nutriční problémy.
 • Podporování a motivace klienta v průběhu změny životosprávy.
 • Sledování klienta při dodržování nových stravovacích návyků.
 • Edukace v oblasti správné výživy a vhodné pohybové aktivity pro daného klienta.
 • Vedení databáze klientů a evidování změn.

CZ-ISCO

 • 51690 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení
 • 5169 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 5169)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Karlovarský kraj 18 538 Kč 20 740 Kč 23 835 Kč - - -
Olomoucký kraj 17 805 Kč 22 604 Kč 31 433 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení 19 773 Kč 25 496 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C5169

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství 5341M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství 5341N
KKOVTypeEnum.3 Dietní sestra 5345M001
KKOVTypeEnum.3 Nutriční asistent 5341M008
KKOVTypeEnum.3 Diplomovaný nutriční terapeut 5341N41

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Nutriční asistent 53-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví 53xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výživový poradce / výživová poradkyně (69-042-N)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k12.D.6110 Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.7931 Sestavování jídelníčku pro různé skupiny klientů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.C.6931 Vzdělávání a vedení klienta k převzetí zodpovědnosti za vhodné stravovací návyky a racionalizaci výživových názorů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7018 Jednání s klientem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7019 Diagnostika klienta 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k21.A.8003 Poskytování pomoci a podpory při stravování klientů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.D.8113 Vedení požadovaných evidencí v oblasti výživy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.C.1013 Poskytování poradenství v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
k22.D.2414 Spolupráce při tvorbě individuálních plánů pro jednotlivé klienty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0004 Motivování pacientů a jiných osob ke zdravému životnímu stylu nebo péči o sebe sama 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
k12.C.1020 Hodnocení účinnosti zvolených postupů a metod v oblasti podpory zdraví a zdravého způsobu života a jejich úprava dle klienta 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.1086 Sestavování individuálního cvičícího plánu a stravovacího režimu včetně propočtů biologické a energetické hodnoty 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k12._.0011 dietetika 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0003 anatomie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0093 zásady racionální výživy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0080 zdravý životní styl 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0005 fyziologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h42._.0001 služby fitness a zdravého životního stylu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0002 výživa a nauka o potravinách 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e11._.0090 analýza potravin 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.