Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30911

Technik prádelen, čistíren a pronájmu prádla

Technik prádelen, čistíren a pronájmu prádla operativně řídí a organizuje práci pracovního týmu při výkonu služby praní, čištění a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků a provádí komplexní dohled nad tímto provozem.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Textile leasing supervisor, Laundry supervisor, Laundry foreman
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizace dělby práce, cílené rozdělení úkolů v rámci pracovního týmu.
 • Volba vhodného technologického postupu praní, čistění a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Zajišťování technologické kázně a předepsané kvality při praní, čištění a pronájmu zakázek, provádění operativních zásahů do technologického procesu.
 • Operační, mezioperační, namátková a výstupní kontrola kvality prováděné služby a vyhodnocování možných příčin snížené kvality služby a vedení příslušné evidence.
 • Návrhy a vytváření plánů úspor energií, surovin a emisí škodlivých látek do životního prostředí včetně návrhu inovace strojního zařízení provozu s ohledem na úsporu energií a životní prostředí.
 • Řízení a organizace sběrných míst a dohled nad hygienicko-sanitačním zajištěním vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Organizace vozového parku pro svoz a rozvoz prádla.
 • Sledování důsledného dodržování všech příslušných norem, podmínek akreditací a vyhlášek souvisejících s provozem.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a navrhování nápravných opatření.
 • Vyřizování reklamací ze strany zákazníků a komunikace s nespokojeným zákazníkem v případě sporu.
 • Zaučování, zvyšování znalostí a motivace zaměstnanců v pracovním týmu.
 • Navrhování identifikačního systému pronajímaných výrobků.
 • Vedení provozní evidence zakázek, evidence nebezpečných odpadů, hmotnosti použitých rozpouštědel, pomocných chemických přípravků a jiných pomocných chemických látek a evidence pro výpočet nebo měření výrobní emise rozpouštědel.
 • Kontrola a zajišťování pravidelného preventivního servisu zařízení prádelny nebo čistírny včetně předkládání návrhů na generální opravy strojů a zařízení nebo inovaci technologického vybavení.

CZ-ISCO

 • 51519 - Vedoucí provozu v ostatních zařízeních
 • 5151 - Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (CZ-ISCO 5151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 808 Kč 23 274 Kč 48 368 Kč 21 457 Kč 32 455 Kč 43 339 Kč
Středočeský kraj - - - 22 484 Kč 33 575 Kč 41 807 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 644 Kč 32 488 Kč 40 225 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 697 Kč 34 126 Kč 42 332 Kč
Karlovarský kraj - - - 21 637 Kč 31 884 Kč 41 090 Kč
Ústecký kraj - - - 22 266 Kč 32 464 Kč 41 385 Kč
Liberecký kraj - - - 24 342 Kč 33 157 Kč 41 192 Kč
Královéhradecký kraj - - - 22 630 Kč 33 574 Kč 40 584 Kč
Pardubický kraj 19 847 Kč 30 320 Kč 45 336 Kč 23 402 Kč 33 651 Kč 41 139 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 746 Kč 33 982 Kč 41 335 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 436 Kč 32 861 Kč 41 702 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 544 Kč 32 221 Kč 41 720 Kč
Zlínský kraj - - - 23 859 Kč 33 186 Kč 39 233 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 20 310 Kč 32 243 Kč 40 546 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 25 338 Kč 32 828 Kč
51519 Vedoucí provozu v ostatních zařízeních 31 065 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5151 Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích zařízení, kanceláří a dalších zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C5151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M
KKOVTypeEnum.3 Aplikovaná chemie 2844M001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička prádelny (31-067-M)
 • Technik/technička čistírny (31-066-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22.D.8227 Vedení provozní evidence vyčištěných zakázek, evidence nebezpečných odpadů, hmotnosti použitých rozpouštědel, pomocných chemických přípravků a jiných pomocných chemických látek, vypracování podkladů pro výpočet nebo měření výrobní emise 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.C.2020 Realizace reklamačního řízení se zákazníkem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.Z.1079 Realizace identifikačních systémů trvalého značení pronajímaných výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.Z.1078 Organizace logistiky pronajímaných výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.4023 Určení technologického postupu odvodňování a obsluha odvodňovacích strojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.6002 Obsluha elektronických registračních a značkovacích systémů, označování zakázek elektronickým čipem a vedení příslušné evidence a záznamů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.6007 Řízení a kontrola toku pronajímaného prádla v rámci jeho údržby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3021 Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.3013 Kontrola dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, hygieny a vnitropodnikových předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.1090 Vedení evidence revizí, servisních zásahů a oprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0053 prací a pomocné prostředky pro úpravu textilu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0052 technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0054 normy a předpisy pro praní nebo čištění prádla, oděvů a jiných výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0051 technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0029 technologie chemického čištění textilií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0016 technologie zušlechťování textilií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.