Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5243

Samostatný polygrafický technik

Samostatný polygrafický technik koordinuje a řídí polygrafickou výrobu, připravuje technickou a technologickou dokumentaci, koordinuje a zabezpečuje nákup a pořizování vstupních materiálů, polotovarů a strojů, dále zajišťuje údržbu a instalaci polygrafických výrobních zařízení, koordinuje a kontroluje systémy kvality výrobního procesu a operativně řeší dílčí problémy polygrafické výroby.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Diplomovaný polygrafický technik, Print industry engineer, Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti, Samostatný polygrafický technik technolog, Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic, Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu, Selbständiger Drucktechniker, Independent printing technician
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a příprava polygrafické výroby po stránce technické, technologické nebo personální.
 • Řízení procesu kontroly kvality, vyhodnocování jakosti výroby, zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.
 • Koncepční, metodické a systémové práce v oblasti provozu a údržby polygrafických strojů a zařízení v polygrafické výrobě.
 • Koordinace a řešení úkolů při zavádění nových služeb v polygrafické výrobě.
 • Koordinace a provádění kontrol technických parametrů systémů, strojů a zařízení v polygrafické výrobě.
 • Metodické řízení a kontrola zabezpečování služeb v polygrafické výrobě.
 • Koordinace a provádění vstupních, výstupních a mezioperačních kvalitativních kontrol polygrafické výroby.
 • Zajišťování nákupu náhradních dílů pro polygrafické stroje a zařízení.
 • Navrhování nápravných opatření v oblasti provozu a údržby strojů a zařízení v polygrafické výrobě.
 • Organizace a instalace technického provozu nebo údržby polygrafických strojů a zařízení.
 • Zajišťování technické a technologické způsobilosti strojů a zařízení, stanovovaní potřeb parametrů, množství a kvality.
 • Zajišťování optimálního využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery a dodavateli.
 • Stanovování parametrů pro kooperace polygrafické výroby.
 • Stanovování polygrafických vstupních a výstupních parametrů pro kooperace polygrafické výroby.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Konzultační a poradenská činnost na národní nebo mezinárodní úrovni.
 • Zabezpečování školení zaměstnanců pro obsluhu strojů a školení k oprávnění ke speciálním činnostem.

CZ-ISCO

 • 31169 - Ostatní technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 912 Kč 31 089 Kč 49 255 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 484 Kč 37 689 Kč 61 701 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 015 Kč 44 650 Kč 60 664 Kč - - -
Ústecký kraj 21 971 Kč 37 581 Kč 56 904 Kč - - -
Liberecký kraj 26 747 Kč 41 914 Kč 64 793 Kč - - -
Pardubický kraj 24 664 Kč 31 859 Kč 50 021 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 252 Kč 40 869 Kč 60 111 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 640 Kč 35 249 Kč 54 447 Kč - - -
Zlínský kraj 28 339 Kč 42 738 Kč 67 661 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 36 026 Kč 37 954 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3116

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru polygrafie 3441R
KKOVTypeEnum.2 Polygrafie 3441R001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3431N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3441N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný polygrafický technik pracovník / samostatná polygrafická technička pracovnice řízení jakosti (34-044-R)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.Z.2530 Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v polygrafické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.Z.1320 Řízení technologického úseku polygrafické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.2520 Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů v polygrafické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.6130 Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v polygrafické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.6140 Zjišťování příčin snížené kvality polygrafických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.5510 Plánování potřeby surovin a náhradních dílů pro polygrafickou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5991 Vypracování ekonomických výpočtů rentabilnosti nových investic 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.6430 Vyhodnocování systémů řízení jakosti v organizaci polygrafické výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.8111 Příprava podkladů a uzavírání smluv s obchodními partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.1006 Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.C.2096 Zabezpečování technických, technologických a bezpečnostních školení obsluh polygrafických strojů, zařízení a souvisejících technologií 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.1020 Stanovování kvality polygrafických výrobků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.C.2098 Zajišťování nákupu a dodávek strojů, zařízení a náhradních dílů pro polygrafickou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.8410 Vypracování plánů kontroly jakosti polygrafických výrobků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.8150 Vedení provozní dokumentace v polygrafické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0057 normy a technické podklady v polygrafii 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0028 systémy a technologie integrované polygrafické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0002 technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0052 normy jakosti a kvality v polygrafii 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0020 polygrafické stroje a zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0021 polygrafické materiály 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0001 management obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0029 technologie integrované polygrafické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0041 technologie výroby knihařských výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 4
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 4
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.3 Kompetence k podnikavosti 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 5
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.