Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102691

Asistent prevence kriminality

Asistent prevence kriminality pod vedením pracovníků obecní policie zajišťuje veřejný pořádek, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a aktivně se podílí na prevenci kriminality v obci.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Obecní policie
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Preventista patologických jevů, Assistant of Crime Prevention
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dohled nad veřejným pořádkem a řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití.
 • Pravidelný kontakt s problémovými jedinci resp. celými rodinami, řešení vzniklých sporů, poskytování základních rad při řešení problémů (zadluženost apod.).
 • Dohled nad bezpečností dětí v blízkosti základní nebo mateřské školy v lokalitě (potlačování projevů šikany, fyzického a verbálního napadání, kouření dětí).
 • Dohled nad bezpečností silničního provozu v okolí škol v ranních hodinách při příchodu dětí do školy a v odpoledních hodinách při jejich odchodu.
 • Kontrola okolí barů a heren, jejich návštěvy za účelem zjištění přítomnosti osob pod stanovenou věkovou hranicí nebo mladistvých a nezletilých pod vlivem alkoholu, příp. konzumujících alkohol.
 • Omezení osobní svobody pachatele přistiženého bezprostředně po spáchání trestného činu do příjezdu policie.
 • Hlášení zjištěných problémů nadřízenému.
 • Asistence při řešení dalších sociálních problémů lokality dle aktuální bezpečnostní situace ve městě.
 • Spolupráce s příslušným odborem sociálních věcí, s terénním sociálním pracovníkem a nestátními neziskovými organizacemi, s romským poradcem a asistentem, protidrogovým poradcem, manažerem prevence kriminality nebo občanskou poradnou apod.

CZ-ISCO

 • 54123 - Asistenti Policie ČR
 • 5412 - Policisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Policisté (CZ-ISCO 5412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 44 791 Kč 51 882 Kč 61 605 Kč
Středočeský kraj - - - 34 001 Kč 43 591 Kč 54 182 Kč
Jihočeský kraj - - - 34 011 Kč 43 125 Kč 52 686 Kč
Plzeňský kraj - - - 34 680 Kč 43 527 Kč 51 021 Kč
Karlovarský kraj - - - 22 790 Kč 40 060 Kč 52 420 Kč
Ústecký kraj - - - 30 216 Kč 43 287 Kč 52 880 Kč
Liberecký kraj - - - 32 310 Kč 42 621 Kč 54 474 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 966 Kč 41 740 Kč 50 540 Kč
Pardubický kraj - - - 32 889 Kč 41 002 Kč 48 708 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 379 Kč 36 354 Kč 49 938 Kč
Jihomoravský kraj - - - 32 725 Kč 43 890 Kč 53 410 Kč
Olomoucký kraj - - - 34 797 Kč 44 561 Kč 53 015 Kč
Zlínský kraj - - - 32 559 Kč 42 878 Kč 52 918 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 34 834 Kč 44 586 Kč 54 064 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5412 Policisté - 45 420 Kč
54123 Asistenti Policie ČR - 17 828 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5412 Policisté http://data.europa.eu/esco/isco/C5412

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C
KKOVTypeEnum.3 Základní škola 7901C01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.C.2069 Asistence strážníkům obecní policie při ochraně veřejného pořádku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2033 Zabraňování páchání přestupkové a trestné činnosti, zajišťování veřejného pořádku v obci, ochrany bezpečnosti osob a majetku 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.3021 Dohled nad přechody pro chodce, dětskými hřišti za účelem zajištění bezpečnosti dětí 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.3062 Kontrola okolí barů a heren, jejich návštěvy za účelem zjištění přítomnosti nezletilých osob a jejich nežádoucí konzumace alkoholu 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.2024 Komunikace a vyjednávání s lidmi v krizových situacích a se společensky nepřizpůsobivými jedinci při prevenci konfliktních a ohrožujících situací 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2022 Prevence páchání přestupkové a trestné činnosti, zajišťování veřejného pořádku v obci, ochrana osob a majetku 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2022 Spolupráce při shromažďování důkazního materiálu 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.8115 Vedení záznamů o činnosti v oblasti prevence kriminality v přiděleném rozsahu a lokalitě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3006 Pozorování okolí v prostředí přidělené lokality a vyhodnocování zjištěných skutečností 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0006 interkulturní mediace 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0093 základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0012 poradenství a možnosti a postupy pomoci pro občany v nepříznivé nebo krizové sociální situaci (krizová intervence) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
j32._.0004 problematika sociálních jevů 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41._.0023 protidrogová prevence 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0098 související právní předpisy 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0026 prevence kriminality 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.