Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30047

Technik přenosových zařízení sítí elektronických komunikací

Technik přenosových zařízení sítí elektronických komunikací provádí diagnostiku, lokalizaci závad a zajišťuje údržbu, opravy a technický provoz zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování a příjem signálu.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Servisní technik přenosových zařízení, Technik sítí elektronických komunikací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na charakter vykonávaných činností.
 • Obsluha, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní a opravárenské práce.
 • Čtení technických výkresů, prováděcí a projektové dokumentace sítě elektronických komunikací a přenosových zařízení.
 • Oprava přenosového zařízení dle technické dokumentace a kontrola technických parametrů.
 • Diagnostika a lokalizace závad přenosového zařízení.
 • Provádění kontrolního měření a funkční zkoušky přenosového zařízení za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Posuzování stavební připravenosti prostorů pro instalaci zařízení elektronických komunikací.
 • Optimalizace nebo zvětšování rozsahu a kvality signálu.
 • Poskytování poradenství a konzultací v oblasti přenosových zařízení sítí elektronických komunikací.
 • Předcházení vzniku neočekávaných problémů a rizik při přenosu dat.
 • Nastavování výkonových požadavků a bezpečnostních nároků na provoz přenosového zařízení elektronických komunikací.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

CZ-ISCO

 • 35226 - Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
 • 3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (CZ-ISCO 3522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 788 Kč 44 911 Kč 89 557 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 019 Kč 39 983 Kč 54 599 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 39 162 Kč 37 808 Kč
35226 Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací - 36 135 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3522 Technici v oblasti telekomunikací http://data.europa.eu/esco/isco/C3522

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-L/51
RVP Telekomunikace 26-45-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace 2645L
KKOVTypeEnum.3 Telekomunikace 2645L51
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace 2645M
KKOVTypeEnum.3 Telekomunikace 2645M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOVTypeEnum.3 Elektrotechnika 2641M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOVTypeEnum.3 Mechanik elektrotechnik 2641L01

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.2422 Stanovování postupů odstraňování poruch zařízení a sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.1421 Řízení skupin zaměstnanců služeb sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.6009 Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3109 Instalace zařízení elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.2421 Zajišťování montáže přenosových zařízení a jejich částí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3010 Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1036 Identifikace a odstranění závad vedení a zařízení elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1104 Testování, kontrola a uvádění mobilních komunikačních zařízení do provozu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1100 Měření a testování mobilních komunikačních zařízení, sestavování protokolu o výsledcích měření včetně hodnoticích parametrů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8421 Vedení příslušné dokumentace v oblasti přenosových zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8131 Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace instalovaných zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8012 Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3424 Provádění kontrol systémů, komunikačního provozu a technických parametrů spojovacích a přenosových zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4007 Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav zařízení sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0043 nadzemní, podzemní a vnitřní vedení sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0007 základy elektromagnetické kompatibility (EMC), pojmy a vztahy 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0053 počítačový hardware 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 3
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy sluchu
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Imunodeficitní stavy
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.