Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101053

Správce objektu

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu, vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání a kontroluje a vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření v objektech a přilehlém okolí.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Administrator of an estate, Caretaker, Janitor, Porter, Domovník, Správce domu, Údržbář domu, Školník, Domovník preventista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřeném objektu a jeho okolí.
 • Plánování a kontrola stavebních a dalších úprav a oprav svěřeného objektu a jeho vybavení.
 • Dohled nad bezpečnostními opatřeními, veřejným pořádkem a správným používáním společných prostor objektu.
 • Jednoduchá údržba objektu nebo technického vybavení, případná koordinace údržbářských prací.
 • Objednávání revizí, údržbových a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce.
 • Obsluha různých soustav zařízení nebo kotlů sloužících k vytápění objektu včetně manipulace s palivy.
 • Správa a evidence klíčového a kartového nebo čipového hospodářství.
 • Vedení požadovaných provozních evidencí.
 • Zajišťování služeb souvisejících s provozem svěřeného objektu a jeho okolí.
 • Odemykání a zamykání objektu v souladu s domovním nebo provozním řádem a stanovenými podmínkami.
 • Spolupráce s bezpečnostní agenturou, obecní policií nebo asistentem prevence kriminality.
 • Provádění odečtu stavu elektroměrů, vodoměrů a dalších hlavních měřičů spotřeby.
 • Kontrola dodržování domovního nebo provozního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele objektu.
 • Omezení osobní svobody pachatele přistiženého bezprostředně po spáchání trestného činu do příjezdu policie.

CZ-ISCO

 • 51530 - Správci objektů
 • 5153 - Správci objektů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Správci objektů (CZ-ISCO 5153)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 426 Kč 24 838 Kč 41 681 Kč 22 208 Kč 27 398 Kč 38 512 Kč
Středočeský kraj 15 512 Kč 28 006 Kč 47 312 Kč 20 922 Kč 26 097 Kč 35 125 Kč
Jihočeský kraj 23 904 Kč 31 330 Kč 46 556 Kč 21 448 Kč 27 041 Kč 35 827 Kč
Plzeňský kraj 22 317 Kč 36 009 Kč 50 275 Kč 21 452 Kč 26 611 Kč 35 303 Kč
Karlovarský kraj - - - 21 143 Kč 25 687 Kč 34 662 Kč
Ústecký kraj - - - 20 185 Kč 25 718 Kč 34 283 Kč
Liberecký kraj - - - 20 553 Kč 24 835 Kč 33 502 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 052 Kč 26 732 Kč 34 499 Kč
Pardubický kraj - - - 21 241 Kč 25 841 Kč 34 666 Kč
Kraj Vysočina - - - 20 498 Kč 25 531 Kč 33 696 Kč
Jihomoravský kraj - - - 20 540 Kč 25 574 Kč 34 296 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 078 Kč 25 343 Kč 33 491 Kč
Zlínský kraj - - - 21 015 Kč 26 359 Kč 34 326 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 19 832 Kč 24 797 Kč 33 040 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5153 Správci objektů 25 006 Kč 25 877 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5153 Správci objektů http://data.europa.eu/esco/isco/C5153

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrikář 26-51-H/01
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
RVP Strojírenské práce 23-51-E/01
RVP Stavební práce 36-67-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H
KKOVTypeEnum.3 Elektrikář 2651H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
KKOVTypeEnum.3 Elektromechanik 2652H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H
KKOVTypeEnum.3 Zedník 3667H01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Domovník/domovnice (69-069-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31.D.3121 Kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů a podmínek majitele, správce či provozovatele budovy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.8119 Vyplňování a vedení požadovaných evidencí souvisejících se zabezpečováním domovnických prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2119 Objednávání revizí, údržbářských a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2110 Obstarávání drobných záležitostí a poskytování dalších služeb uživatelům objektu dle dohody 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.4111 Provádění opravárenských a údržbářských prací menšího rozsahu, např. zednických, zámečnických, sklenářských apod. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.B.4111 Obsluha vytápění včetně plynové kotelny a manipulace s palivy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.Z.5114 Výdej klíčů, odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem, dozor nad používáním společných prostor budovy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2123 Zajišťování služeb souvisejících se správou budovy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2900 Koordinace činnosti bezpečnostní služby 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h31.D.3117 Kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.C.2069 Asistence strážníkům obecní policie při ochraně veřejného pořádku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2033 Zabraňování páchání přestupkové a trestné činnosti, zajišťování veřejného pořádku v obci, ochrany bezpečnosti osob a majetku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0071 technická zařízení budov 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43._.0011 zásady úklidových prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h31._.0011 provoz ubytovacích zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0098 související právní předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14._.0022 vnitřní prostředí budov 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0026 prevence kriminality 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.1 Řešení technických problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.