Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101682

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich kosmetickou úpravu ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí, uložení do rakve, přechodné uložení do chlazených prostor a převozy spojené s pitvou nebo pohřbením.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: pohřební služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník pohřební služby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vybavování rakví podle objednávky objednatele pohřbení.
 • Provádění převozů lidských pozůstatků z místa úmrtí a jejich předávání na patologii nebo na místo přechodného uložení a následné převážení na místo pohřbení.
 • Úklid, čištění, dezinfekce a pravidelná kontrola stavu chladících zařízení pro přechodné ukládání lidských pozůstatků, prostorů aut a transportních rakví.
 • Vedení příslušných evidencí.
 • Zajišťování potřebných pomůcek a provádění primární péče o lidské pozůstatky, včetně omývání, dezinfekce a hygienického zaopatření.
 • Líčení dekorativní kosmetikou ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí zesnulého a manikúra.
 • Svlékání a oblékání lidských pozůstatků, úprava účesu a eliminace zápachu.
 • Úklid, čištění, dezinfekce místnosti a pravidelná kontrola stavu kosmetických nástrojů.
 • Přebírání oblečení pro zemřelé a vystavování potvrzení o převzetí pro objednatele pohřbení.
 • Ukládání do rakve, úprava oděvu a polohy zemřelého pro výstavu při obřadech.

CZ-ISCO

 • 51630 - Pracovníci v pohřebnictví
 • 5163 - Pracovníci v pohřebnictví

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5163 Pracovníci pohřebních služeb a balzamovači http://data.europa.eu/esco/isco/C5163

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž chladem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ošetřovatel 53-41-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru ošetřovatelství 5341H
KKOVTypeEnum.3 Ošetřovatel 5341H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zdravotnictví 53xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (69-012-H)
 • Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých (69-048-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.A.0025 Péče o tělo zemřelého a transport zemřelého 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.6912 Obstarání úkonů při smutečních obřadech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.6910 Přechodné ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.5912 Omývání, uzavření tělních otvorů, holení, kosmetická úprava, oblékání a další úpravy lidských pozůstatků do rakví při přípravě smutečních obřadů nebo ve spolupráci s pozůstalými 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.5033 Zacházení s lidskými pozůstatky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.5910 Úklid, čištění a dezinfekce pohřebních vozidel, transportních rakví, chladicích zařízení a márnic 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.5913 Úklid, čištění a dezinfekce nástrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.6902 Prohlídka lidských pozůstatků a jejich označení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.1901 Provádění estetických úprav lidských pozůstatků pro jejich veřejné vystavení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.8902 Vedení předepsané evidence lidských pozůstatků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42._.0091 pohřebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0001 základy psychologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0098 související právní předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0008 základy anatomie a patologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 0
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.