Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101600

Chůva dětí

Chůva dlouhodobě nebo krátkodobě hlídá a zajišťuje vhodné aktivity pro děti různých věkových kategorií v domácnosti klienta, v hotelích, ve veřejných dětských koutcích a jiných prostorách.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Chůva, Guvernantka, Au pair, Chůva pro dětské koutky, Pečovatelka dětí, Pečovatelka o dítě do 3 let, Nanny, Kinderwärterin, Amme, Kinderfrau, Kindermädchen
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění individuální výchovné péče o svěřené dítě v dětském koutku a jiných prostorách.
 • Zajištění dohledu nad bezpečností a zdravím svěřeného dítěte.
 • Pečování o nemocné dítě v domácím prostředí.
 • Prohlubování a upevňování osobních – hygienických návyků přiměřených věku dítěte.
 • Zajištění vhodných pohybových a hudebních her pro děti.
 • Podpora při učení a trénování rozumových a řečových schopností.
 • Rozvíjení výtvarných a kulturních dovedností přiměřené věku dítěte.
 • Poskytování a učení se správným stravovacím návykům.
 • Připravování a servírování zdravého stravování.
 • Zajišťování a doprovázení dětí na školní a mimoškolní aktivity.
 • Zajišťování dodržování denního a klidového režimu dítěte.

CZ-ISCO

 • 53119 - Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních
 • 5311 - Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5311 Pracovníci pečující o děti http://data.europa.eu/esco/isco/C5311

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M
KKOVTypeEnum.3 Předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M005
KKOVTypeEnum.3 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku 7531M008

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů osobní a provozní služby 69xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví 53xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chůva pro dětské koutky (69-018-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6111 Čtení a vyprávění pohádek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6121 Rozvíjení rozumových, jazykových, výtvarných, tělesných dovedností a zručnosti předškolních dětí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6129 Vedení předškolních dětí k osvojování hygienických návyků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6141 Organizace dětských her a dalších činností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k21.C.7009 Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění (dovoz jídla, pomoc při přípravě a podávání jídla a pití) 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6051 Výchova dětí zaměřená na jejich celkový rozvoj 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6131 Učení předškolních dětí říkankám, básničkám, písničkám 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.1022 Zjišťování potřeb dětí a mládeže 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.7250 Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1202 Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1063 Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1086 Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6020 Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6000 Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k21._.0001 pečovatelství o děti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43._.0001 zásady hlídání malých dětí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0023 ošetřovatelská péče o kojence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0005 základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v jednotlivých základních oblastech činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Poruchy sluchu
 • Poruchy vidění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.