Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101056

Provozní vedoucí úklidu

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje technologicky, technicky, materiálně a personálně úklid v objektu a kontroluje kvalitu provedených úklidových prací.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Operative Technical cleaning staff, vedoucí objektu, správce objektu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komunikace s objednavatelem úklidových služeb.
 • Vedení provozní dokumentace a evidence objednávek a vydaných pomůcek a materiálu.
 • Objednávání vybavení a pomůcek pro úklid a dalšího spotřebního hygienického materiálu.
 • Volba vhodných prostředků, pomůcek a strojů pro daný úklid.
 • Personální a materiální zajištění úklidu dané plochy dle stanoveného harmonogramu.
 • Kontrola plnění harmonogramu úklidových prací.
 • Kontrola kvality prováděných prací pracovníků úklidu.
 • Zajišťování odborného školení zaměstnanců.
 • Vyřizování mzdových podkladů a podkladů pro fakturaci.
 • Zpracovávání reklamací úklidových a čistících prací.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce.
 • Zajišťování pravidelné údržby a oprav úklidové techniky.

CZ-ISCO

 • 51519 - Vedoucí provozu v ostatních zařízeních
 • 5151 - Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (CZ-ISCO 5151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 808 Kč 23 274 Kč 48 368 Kč 21 457 Kč 32 455 Kč 43 339 Kč
Středočeský kraj - - - 22 484 Kč 33 575 Kč 41 807 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 644 Kč 32 488 Kč 40 225 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 697 Kč 34 126 Kč 42 332 Kč
Karlovarský kraj - - - 21 637 Kč 31 884 Kč 41 090 Kč
Ústecký kraj - - - 22 266 Kč 32 464 Kč 41 385 Kč
Liberecký kraj - - - 24 342 Kč 33 157 Kč 41 192 Kč
Královéhradecký kraj - - - 22 630 Kč 33 574 Kč 40 584 Kč
Pardubický kraj 19 847 Kč 30 320 Kč 45 336 Kč 23 402 Kč 33 651 Kč 41 139 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 746 Kč 33 982 Kč 41 335 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 436 Kč 32 861 Kč 41 702 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 544 Kč 32 221 Kč 41 720 Kč
Zlínský kraj - - - 23 859 Kč 33 186 Kč 39 233 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 20 310 Kč 32 243 Kč 40 546 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 25 338 Kč 32 828 Kč
51519 Vedoucí provozu v ostatních zařízeních 31 065 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5151 Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích zařízení, kanceláří a dalších zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C5151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb 6953H
KKOVTypeEnum.3 Provoz služeb 6953H003

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Provozní služby 69-54-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru práce v čistírnách a prádelnách 6954E
KKOVTypeEnum.3 Provozní služby 6954E01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Provozní vedoucí úklidu (69-039-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43.Z.1001 Vedení pracovního kolektivu úklidových pracovníků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.Z.5002 Organizace práce a identifikace systémů úklidu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.D.3001 Výběr účinných prostředků nebo přípravků pro úklid a dezinfekci včetně znalosti postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.D.2012 Dodržení sanitačních a hygienických předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.D.2012 Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.6001 Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.3942 Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8013 Vedení požadovaných evidencí (objednávek, dodavatelů, vedení dokumentace a podkladů pro účetnictví apod.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.1018 Objednávání a evidence materiálu, pomůcek a přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43._.0010 technologické postupy úklidových prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0016 time management 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0001 základy ekologie 1 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
2.6 Kompetence k vedení lidí 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.