Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101684

Pracovník pohřební služby

Pracovník pohřební služby poskytuje informace o způsobech rozloučení se svými blízkými, cenách pohřebních služeb, provádí smuteční hosty obřadem, podporuje jeho pietní průběh, pronáší smuteční řeč, projevuje úctu zemřelé osobě a pozůstalým a vytváří důstojnou atmosféru posledního rozloučení.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: pohřební služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Sjednavatel pohřbu, Obřadník, Smuteční ceremoniář, Smuteční řečník, Worker funeral service
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování základních a prvotních informací osobám sjednávajícím pohřeb včetně ceníku služeb a zboží.
 • Ověřování informací o místě přechodného uložení těla zemřelého.
 • Komplexní a bezodkladné obstarávání převzetí, převozů a dočasného uložení lidských pozůstatků.
 • Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu.
 • Obstarávání věcí vyplývajících z uzavřené smlouvy o obstarání pohřbu.
 • Provádění základních pokladních a účetnických činností.
 • Projednání obecných náležitostí, místních zvyků a celkového průběhu smutečního obřadu s objednavatelem pohřbení.
 • Tvorba a přednes smutečního proslovu při pohřebních obřadech.
 • Management smutečního obřadu, podávání organizačních pokynů zaměstnancům pohřební služby, hudebníkům a dalším najatým pracovníkům.
 • Komunikace s pozůstalými na počátku, po dobu trvání a po ukončení smutečního obřadu.

CZ-ISCO

 • 51630 - Pracovníci v pohřebnictví
 • 5163 - Pracovníci v pohřebnictví

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5163 Pracovníci pohřebních služeb a balzamovači http://data.europa.eu/esco/isco/C5163

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
RVP Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xx-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v oborech 6441L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví 64xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod 66xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sjednavatel pohřbení (69-021-M)
 • Smuteční řečník a obřadník / řečnice a obřadnice (69-049-M)
 • Poradce/poradkyně pro pozůstalé (69-020-M)
 • Průvodce/průvodkyně umírajících a pozůstalých (69-056-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42.D.8914 Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.C.5910 Obstarávání věcí vyplývajících z uzavřené smlouvy o obstarání pohřbu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.6912 Obstarání úkonů při smutečních obřadech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.C.6901 Přednes smuteční řeči 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.C.4911 Příjem platby za služby zabezpečované pohřební službou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.5014 Aranžování prostorů a věcí pro pohřební nebo vzpomínkové obřady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.2901 Formální a obsahová příprava smutečního projevu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.D.1008 Zajištění a podpora důstojného a pietního smutečního obřadu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.D.1007 Zajištění služeb vyplývajících z uzavřené příkazní smlouvy v oblasti pohřebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.C.1912 Usnadňování procesu truchlení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0098 související právní předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0001 základy psychologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0004 vedení pokladních deníků a knih 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j37._.0001 řečnictví, rétorika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0091 pohřebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j35._.0002 religionistika 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
k22._.0093 základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Klaustrofobie
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závažná nervová onemocnění
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.