Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102576

Provozní

Provozní organizuje a řídí a kontroluje provoz svěřeného úseku, koordinuje činnost úseku s ostatními úseky stravovacího nebo ubytovacího zařízení a plánuje, organizuje a kontroluje práci podřízených.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Provozní pracovník stravovacího zařízení, Provozní pracovník ubytovacího zařízení, Provozář, Pracovník dohlížející nad obsluhujícím personálem, Dohlížející pracovník, Betriebs Arbeiter, Operating worker
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a koordinace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu.
 • Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
 • Poskytování informací o poskytovaných službách a jejich cenách zákazníkům.
 • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
 • Projednávání a přijímání objednávek včetně vedení evidence.
 • Řízení a kontrola kvality poskytovaných služeb, správnosti pokladních operací a jejich evidence.
 • Jednání s inspekčními orgány.
 • Kalkulace cen poskytovaných služeb.
 • Zabezpečení dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
 • Zajišťování technického vybavení a údržby určeného úseku.
 • Proškolování pomocného personálu.

CZ-ISCO

 • 51512 - Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)
 • 5151 - Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (CZ-ISCO 5151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 808 Kč 23 274 Kč 48 368 Kč 21 457 Kč 32 455 Kč 43 339 Kč
Středočeský kraj - - - 22 484 Kč 33 575 Kč 41 807 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 644 Kč 32 488 Kč 40 225 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 697 Kč 34 126 Kč 42 332 Kč
Karlovarský kraj - - - 21 637 Kč 31 884 Kč 41 090 Kč
Ústecký kraj - - - 22 266 Kč 32 464 Kč 41 385 Kč
Liberecký kraj - - - 24 342 Kč 33 157 Kč 41 192 Kč
Královéhradecký kraj - - - 22 630 Kč 33 574 Kč 40 584 Kč
Pardubický kraj 19 847 Kč 30 320 Kč 45 336 Kč 23 402 Kč 33 651 Kč 41 139 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 746 Kč 33 982 Kč 41 335 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 436 Kč 32 861 Kč 41 702 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 544 Kč 32 221 Kč 41 720 Kč
Zlínský kraj - - - 23 859 Kč 33 186 Kč 39 233 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 20 310 Kč 32 243 Kč 40 546 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 25 338 Kč 32 828 Kč
51512 Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) 23 528 Kč 31 301 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5151 Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích zařízení, kanceláří a dalších zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C5151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Hotelnictví 65-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Manažer/manažerka stravovacích zařízení (65-039-M)
 • Manažer/manažerka ubytovacích služeb (65-040-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31.D.8114 Zpracovávání požadovaných agend a evidencí v provozech poskytujících stravovací a ubytovací služby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2114 Projednávání běžných záležitostí s kontrolními orgány státní správy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2116 Vyřizování stížností a reklamací zákazníků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2115 Projednávání objednávek a obchodních smluv s obchodními partnery i se zákazníky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.8113 Příprava podkladů a dokladů pro zpracovávání objednávek a pro uzavírání obchodních smluv 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.Z.1112 Řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu svěřených úseků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.3116 Kontrola dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic či předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.5111 Stanovování cen poskytovaných služeb či zboží (cenové kalkulace) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.3118 Kontrola jakosti a kvality poskytovaných služeb včetně správnosti jejich vykazování a účtování zákazníkům 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.1111 Poskytování informací zákazníkům o nabízených službách a jejich cenách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.3117 Kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.Z.2013 Organizování práce v provozu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31._.0011 provoz ubytovacích zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0001 provoz restaurací, vináren a dalších zařízení veřejného stravování, související předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0001 management obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.