Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101018

Obsluha fitness centra

Obsluha fitness centra zajišťuje provoz fitness centra, obsluhuje posilovací stroje, poskytuje poradenství v oblasti zdravého životního stylu a skladuje, eviduje a prodává doplňky stravy.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Obsluha fitnesscentra, Obsluha sportovního střediska, Obsluha cvičebních strojů, Betreiber eines Fitnesscenters, Fitness center operator
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení provozu fitness centra.
 • Obsluha a údržba posilovacích strojů.
 • Poskytování poradenství o způsobu cvičení na různých druzích posilovacích strojů.
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy, doplňků stravy a pitného režimu.
 • Vysvětlení a předvedení posilovacích cviků, včetně techniky provedení pohybu a korekce nesprávného provedení.
 • Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích forem cvičení.
 • Dozor nad návštěvníky fitcentra v souladu se schváleným provozním řádem.
 • Vedení provozního deníku vč. záznamu o úrazech a péče o stav lékárničky.

CZ-ISCO

 • 51690 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení
 • 5169 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 5169)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Karlovarský kraj 18 538 Kč 20 740 Kč 23 835 Kč - - -
Olomoucký kraj 17 805 Kč 22 604 Kč 31 433 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení 19 773 Kč 25 496 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C5169

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provozní služby 69-54-E/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOVTypeEnum.1 Provoz služeb 6953
KKOVTypeEnum.3 Provoz služeb 6953H003

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.E.2023 Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků fitness centra 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k21.C.7015 Poskytování první pomoci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.C.2302 Nákup, skladování, evidence, prodej a likvidace doplňků stravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8202 Vedení provozního deníku vč. záznamů o úrazech a péče o stav lékárničky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.5022 Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.E.4500 Obsluha posilovacích strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.C.1001 Poskytování rad a informací zákazníkům o nabízeném zboží a službách a jejich cenách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.C.1914 Poradenství v oblasti zdravé výživy, pitného režimu a doplňků stravy ve fitness 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.6043 Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích forem cvičení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.6011 Vysvětlení a předvedení posilovacích cviků, včetně techniky provedení pohybu a korekce nesprávného provedení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0080 zdravý životní styl 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0001 služby fitness a zdravého životního stylu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0030 anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0004 provozní řád a bezpečnostní předpisy provozního zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.1 Řešení technických problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.