Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5316

Vodohospodářský technik správy povodí

Vodohospodářský technik správy povodí zajišťuje úkoly v oblasti vodohospodářské evidence, ochranných pásem vodních zdrojů, nakládání s vodami, jakosti vod, hospodaření s vodou, vodohospodářských vyjádření pro záměry a výstavbu všech investorů v území povodí, vodohospodářských studií, prevence před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha) a manipulačních řádů vodních děl.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Water resources engineer, Referent vodohospodářského rozvoje, Referent vodohospodářského plánování
Nadřízené povolání: Vodohospodářský technik
Příbuzné specializace: Vodohospodářský technik říčního dozoru, Vodohospodářský technik hrázný jezný, Vodohospodářský technik dispečer,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích podkladů pro hospodaření s vodou, sběr a zpracování podkladů o odběrech povrchové a podzemní vody a o vypouštění odpadních vod.
 • Provádění jednodušších hydrologických a hydrotechnických výpočtů.
 • Ochrana vod a péče o jejich jakost.
 • Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Zajišťování havarijní služby pro případ havárií.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Zpracovávání podkladů pro vodohospodářské studie a studie záplavových území, studie odtokových poměrů.
 • Zpracovávání podkladů pro plánování v oblasti vod.
 • Zpracovávání podkladů pro manipulační řády vodních děl.
 • Zpracovávání materiálů pro rozhodování správních orgánů.
 • Vedení příslušných dokumentací a evidencí.

CZ-ISCO

 • 31425 - Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31425 Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 39 200 Kč 35 027 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3142 Technici v oblasti zemědělství a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C3142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství 4146M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesní hospodářství 4146L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární 3941M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25.Z.1022 Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.Z.2031 Organizace havarijní služby pro případ havárií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.5021 Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2031 Sestavování povodňových plánů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21.D.2034 Navrhování opatření k ochraně vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.1011 Poskytování poradenství ve vodohospodářské sféře 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.1012 Poskytování informací o sledovaném povodí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3741 Kontrola a přejímka oprav vodních děl a vodohospodářských zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1002 Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3915 Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.2012 Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2110 Prevence před povodněmi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2030 Vypracování návrhů pro stanovení záplavových území a ochranných pásem vodních zdrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2014 Ochrana před nepříznivými účinky vod (povodně, sucha) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3929 Kontrola dodržování hygienických podmínek na vodním toku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2010 Sestavování plánů v oblasti vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25.D.2023 Zpracování plánů údržby, oprav a podkladů pro rekonstrukce vodních toků a vodních děl 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f13.D.2035 Zpracování podkladů pro odběry a vypouštění odpadních vod a pro rozhodování vodoprávních úřadů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2041 Stanovování podmínek pro investory z hlediska životního prostředí a správy povodí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3926 Kontrola nakládání s vodami (odběry, vypouštění atd.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.2021 Projednávání způsobů hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů a jednání se správními orgány 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.2022 Jednání s investory a správními orgány v rámci vodoprávních řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.8027 Zpracovávání podkladů pro manipulační řády vodních děl 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.8028 Zpracovávání podkladů pro vodohospodářské studie, studie záplavových území a studie odtokových poměrů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.8423 Využívání grafických informačních systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25._.0017 zásady a předpisy pro investiční činnost na vodních tocích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0016 správa vodních toků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0015 zásady a předpisy pro řešení povodní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0001 ekologie se zaměřením na vodní hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0014 zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25._.0012 vodní stavby a vodní díla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0013 manipulační a provozní řády na vodních dílech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0022 hydrologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0090 vodohospodářská bilance 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0091 vodohospodářské řešení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0041 hydrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0003 ochrana vody a monitoring jakosti vody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0042 hydromeliorační stavby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0043 protierozní opatření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14._.0014 krajinné inženýrství 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j13._.0010 hydraulika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.