Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100034

Oděvní technik mistr

Oděvní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v oděvní výrobě.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba oděvů a oděvních doplňků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Oděvní technik
Příbuzné specializace: Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů, Oděvní technik střihač, Operátor oděvní výroby, Oděvní technik dispečer, Oděvní technik technolog, Oděvní technik jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku.
 • Zajišťování podkladů pro výpočet mzdových náležitostí a prvotních personalistických podkladů.
 • Zabezpečování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů na svěřeném úseku.
 • Zajišťování technologické kázně, předepsané kvality výrobků, kontrola dodržování technologických postupů.
 • Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Organizace dělby práce, zajišťování odměňování a personalistických úkonů na svěřeném úseku.
 • Podpora zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikaci.
 • Kontrola dosažených výsledků a jejich porovnání se stanovenými cíli.
 • Kontrola dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31226 - Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 075 Kč 47 832 Kč 68 570 Kč - - -
Středočeský kraj 24 789 Kč 45 338 Kč 73 420 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 994 Kč 40 627 Kč 59 388 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 584 Kč 43 456 Kč 63 353 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 383 Kč 42 210 Kč 59 666 Kč - - -
Ústecký kraj 24 692 Kč 43 935 Kč 65 872 Kč - - -
Liberecký kraj 22 883 Kč 40 771 Kč 65 456 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 903 Kč 41 290 Kč 70 062 Kč - - -
Pardubický kraj 24 852 Kč 41 172 Kč 60 338 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 070 Kč 40 927 Kč 61 102 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 297 Kč 39 985 Kč 58 406 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 457 Kč 37 515 Kč 52 941 Kč - - -
Zlínský kraj 25 116 Kč 38 904 Kč 57 569 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 474 Kč 40 389 Kč 58 305 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 41 212 Kč 38 518 Kč
31226 Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví 34 538 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C3122

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Zraková zátěž x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zátěž chladem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Oděvní technik 31-43-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oděvnictví 3143L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru oděvnictví 3143M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Oděvní technik mistr / technička mistrová (31-044-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.1001 Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.Z.1215 Operativní řešení organizačních a provozních problémů v oděvní výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.Z.1315 Řízení technologického úseku oděvní výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.Z.1415 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích oděvní výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.1515 Sestavování operativních plánů oděvní výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.3315 Kontrola plnění operativních plánů oděvní výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.8718 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v oděvní výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.C.8115 Vedení provozní dokumentace oděvní výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.8715 Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků v oděvní výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.2116 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro oděvní výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.Z.1115 Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v oděvní výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0023 oděvní technologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0061 systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0004 kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.