Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102607

Chovatel exotických ptáků

Chovatel exotických ptáků zajišťuje odborně vedený chov ptáků pro komerční, zájmové a expoziční účely.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: veterinární péče
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Chovatel okrasného ptactva
Nadřízené povolání: Chovatel zvířat v zoo
Příbuzné specializace: Chovatel terarijních zvířat, Producent krmného hmyzu, Producent savců pro krmné a pokusné účely,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů ptáků pro zájmové a expoziční účely.
 • Obsluha a údržba základních technických zařízení sloužících k zajištění chovů.
 • Vytváření chovných skupin ptáků, stimulace rozmnožování pro komerční a expoziční účely.
 • Stanovení krmných dávek, krmný režim a příprava krmiv.
 • Kvalifikovaná obsluha umělých líhní a jejich údržba, zvládnutí metodiky kombinovaného odchovu.
 • Odchyty a odborná manipulace se zvířaty, příprava a realizace transportů.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech a zoonóz, desinfekce a asanace chovů ve smyslu dodržování veterinárních předpisů.
 • Podávání podpůrných a léčebných preparátů dle pokynů veterinárního lékaře.
 • Sledování a vyhodnocování etologických projevů chovaných ptáků ve smyslu maximální možné biologizace a optimalizace chovu vzácných a obtížně chovatelných druhů.
 • Dodržování zásad welfare s přihlédnutím k základním biologickým požadavkům chovaných druhů, stanovení maximálního možného počtu jedinců vzhledem k dimenzím a vybavení chovného zařízení.
 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu zvířat proti týrání.
 • Návrhy a sestavení chovných zařízení podle nároků jednotlivých druhů (venkovní a vnitřní voliéry) a podle požadavků zákazníků.

CZ-ISCO

 • 51641 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo
 • 51649 - Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci
 • 5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 5164)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 842 Kč 30 040 Kč 40 298 Kč 24 412 Kč 34 019 Kč 43 406 Kč
Středočeský kraj 22 469 Kč 29 077 Kč 35 291 Kč - - -
Ústecký kraj - - - 21 719 Kč 28 703 Kč 34 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 394 Kč 30 871 Kč 35 397 Kč 24 118 Kč 27 992 Kč 35 485 Kč
Zlínský kraj - - - 19 812 Kč 26 840 Kč 31 532 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 22 693 Kč 28 649 Kč 37 855 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 29 106 Kč 29 922 Kč
51641 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo - 29 514 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5164 Pracovníci zajišťující služby spojené s péčí o domácí a jiná zvířata http://data.europa.eu/esco/isco/C5164

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž hlukem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chovatel cizokrajných zvířat 41-43-L/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chovatel/chovatelka exotických ptáků (41-048-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.D.3003 Kompletace a údržba chovných zařízení pro exotické ptáky, zajištění optimálního prostředí, vedení provozního deníku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.B.4003 Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů exotických ptáků, zajištění bezpečnosti práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8105 Odchyt a odborná manipulace s exotickými ptáky, transport 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.A.8063 Prevence nákaz v chovech exotických ptáků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.8005 Charakteristika exotických ptáků, specifický přístup k chovu náročnějších druhů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8742 Zabezpečení welfare v chovech exotických ptáků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.1002 Aplikace zákonů, nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8107 Reprodukce exotických ptáků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8108 Přirozený a umělý odchov exotických ptáků, obsluha líhní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8086 Příprava krmiv a krmení exotických ptáků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0001 porody a líhnutí různých druhů zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0003 choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0074 welfare zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.