Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30360

Asistent státního zdravotního dozoru

Asistent státního zdravotního dozoru zajišťuje odborné činnosti v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: státní správa
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Hygienik, Pracovník ochrany a podpory veřejného zdraví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výkon preventivního a běžného státního zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických požadavků upravených v příslušném zákoně k ochraně veřejného zdraví (v oblasti epidemiologie,  hygieny obecné a komunální, hygieny výživy, hygieny práce, hygieny dětí a dorostu).
 • Šetření v terénu, odběr vzorků a samostatné provádění jednoduchých měření v místě šetření.
 • Kontrola včasného provedení vyšetření a odběrů biologického materiálu v souvislosti s výskytem infekčních nemocí.
 • Příprava podkladů a vydávání návrhu rozhodnutí, povolení, osvědčení a zákazů na základě zjištěných skutečností.
 • Projednání zjištěných nedostatků a nápravných opatření s odpovědnými osobami.
 • Kontrola plnění uložených opatření a předkládání návrhů sankcí při jejich nesplnění.
 • Projednání přestupků a ukládání blokových pokut.
 • Zajišťování chodu informačních systémů a evidence dat, jejich využívání pro preventivní zdravotnický dozor.
 • Samostatné plnění úkolů orgánu OVZ .
 • Plnění úkolů integrovaného záchranného systému v určeném rozsahu.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky ostatních hygienických stanic, s orgány státní správy a ostatními kontrolními orgány.
 • Provádění související administrativní a dokumentační práce v písemné a elektronické podobě.
 • Šetření stížností, oznámení, podnětů.
 • Zdravotní výchova obyvatelstva a doškolování zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.

CZ-ISCO

 • 33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
 • 3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (CZ-ISCO 3343)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 816 Kč 38 735 Kč 61 760 Kč 28 426 Kč 39 739 Kč 57 604 Kč
Středočeský kraj 21 505 Kč 36 474 Kč 59 451 Kč 28 864 Kč 35 795 Kč 49 058 Kč
Jihočeský kraj 20 623 Kč 28 970 Kč 43 447 Kč 28 449 Kč 35 661 Kč 46 191 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 948 Kč 37 231 Kč 49 280 Kč
Karlovarský kraj 19 403 Kč 27 318 Kč 50 272 Kč 27 404 Kč 33 325 Kč 46 470 Kč
Ústecký kraj 23 103 Kč 34 937 Kč 59 387 Kč 28 295 Kč 35 714 Kč 52 672 Kč
Liberecký kraj 23 897 Kč 31 813 Kč 50 301 Kč 27 365 Kč 34 529 Kč 47 303 Kč
Královéhradecký kraj 22 915 Kč 34 955 Kč 59 218 Kč 28 738 Kč 35 167 Kč 47 447 Kč
Pardubický kraj 16 779 Kč 32 131 Kč 51 973 Kč 28 198 Kč 35 242 Kč 48 837 Kč
Kraj Vysočina - - - 27 666 Kč 35 105 Kč 51 401 Kč
Jihomoravský kraj 20 841 Kč 34 640 Kč 53 663 Kč 27 904 Kč 35 216 Kč 46 570 Kč
Olomoucký kraj 20 703 Kč 32 291 Kč 48 622 Kč 28 189 Kč 36 304 Kč 51 840 Kč
Zlínský kraj 15 423 Kč 29 878 Kč 46 432 Kč 28 416 Kč 36 383 Kč 49 433 Kč
Moravskoslezský kraj 19 326 Kč 32 140 Kč 52 388 Kč 27 841 Kč 35 279 Kč 49 697 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 35 237 Kč 36 463 Kč
33437 Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 40 273 Kč 37 635 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zdravotnická bioanalytika 5207R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru laborant ve zdravotnictví 5343N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví 5345R

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Státní zdravotní dozor - atestace podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.D.3531 Kontrolování včasného provedení vyšetření a odběrů biologického materiálu v souvislosti s výskytem infekčních nemocí, v rámci činnosti v oblasti státního zdravotního dozoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.3532 Provádění kontrolní činnosti ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví, v oblasti epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny výživy, hygieny práce a hygieny dětí a dorostu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.3533 Kontrolování dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti státního zdravotního dozoru, v rámci provádění specializované státní inspekce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.3534 Kontrolování plnění opatření uložených orgány státního zdravotního dozoru a předkládání návrhů sankcí při jejich nesplnění 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.3535 Posuzování stížností, oznámení a podnětů v rámci činnosti v oblasti státního zdravotního dozoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.4531 Provádění jednoduchých měření a odebírání vzorků v terénu, v rámci činnosti v oblasti státního zdravotního dozoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.6531 Analyzování výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti v oblasti státního zdravotního dozoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.9531 Příprava podkladů a vydávání návrhů rozhodnutí, povolení, osvědčení a zákazů na základě zjištěných skutečností v rámci činnosti státního zdravotního dozoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.2531 Projednávání a vyřizování přestupků, nedostatků a nápravných opatření, zjištěných nebo uložených státním zdravotním dozorem, s odpovědnými osobami 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.6531 Provádění zdravotní výchovy obyvatelstva a doškolování zdravotnických i nezdravotnických pracovníků v rámci činnosti v oblasti státního zdravotního dozoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.2531 Koordinování realizace programů ochrany a podpory zdraví, v rozsahu působnosti státního zdravotního dozoru a orgánů státní správy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.2532 Koordinování spolupráce s odbornými pracovníky hygienických stanic, s orgány státní správy a ostatními kontrolními orgány v oblasti státního zdravotního dozoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21._.0084 státní zdravotní dozor a koordinace odborných činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.