Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102507

Detektiv zpravodajský pracovník

Detektiv zpravodajský pracovník zabezpečuje část detektivních služeb spojenou se získáváním relevantních informací ze zájmového prostředí, jejich prověrku a další použití k vytváření nových informačních toků. Na základě souboru sebraných a vyvolaných informací tvoří v procesu analýzy, syntézy a dedukce možné řetězce informací, které předává k legalizaci pro účely právních (správních) řízení.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Detektiv zpravodajec
Nadřízené povolání: Samostatný bezpečnostní pracovník
Příbuzné specializace: Samostatný bezpečnostní referent, Bezpečnostní systémový analytik, Detektiv specialista, Samostatný instruktor výcviku, Detektiv pro prošetřování událostí, Detektivní technik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádí informační rozkrývání událostí v občansko-právních, správních a obchodně-právních kauzách a s tím související předávání informací do prošetřování událostí, zajišťování stop s cílem získat důkazy.
 • V trestních kauzách zajišťuje informace pro potřeby fyzických a právnických osob, zejména advokátů, v souvislosti s vedením žalob či obhajobou podezřelých, obviněných, obžalovaných a odsouzených osob.
 • Provádí informační rozkrývání trestných činů na žádost klientů, a to zejména když policie nekoná nebo když dochází k mylným závěrům, o kterých zadavatel ví, nebo má podezření na neobjektivní jednání orgánů činných v trestním řízení.
 • V rámci ochrany ekonomických zájmů podnikatelských subjektů při odhalování latentní kriminality provádí informační rozkrývání tzv. interních podvodů.
 • Úzce spolupracuje s kriminalistickými odborníky a soudními znalci.

CZ-ISCO

 • 34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur
 • 3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 092 Kč 53 184 Kč 96 861 Kč 30 754 Kč 39 224 Kč 56 464 Kč
Plzeňský kraj - - - 29 231 Kč 38 685 Kč 51 530 Kč
Ústecký kraj - - - 29 932 Kč 35 557 Kč 41 949 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 039 Kč 37 434 Kč 54 624 Kč
Zlínský kraj - - - 26 376 Kč 30 457 Kč 38 795 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 27 974 Kč 36 447 Kč 46 380 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 33 953 Kč 38 052 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti a v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxT

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Detektiv zpravodajský pracovník / detektivka zpravodajská pracovnice (68-010-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.E.2613 Prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a skutečností svědčících o právním zájmu klienta, shromažďování informací o důkazech, prověřování spolehlivosti osob a subjektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2620 Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2611 Pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky a věcných bezpečnostních prostředků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8611 Vedení evidence o případech, zpracování zpráv, fotodokumentace apod. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3020 Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby soudních civilních i trestních kauz 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.1015 Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.2620 Monitorování pohybu, činnosti, styků osob a vozidel pro potřeby ostatních soukromě detektivních činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.2021 Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6070 Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.2613 Zajišťování spolupráce s policií a s orgány činnými v trestním řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.Z.1611 Organizování práce a řízení pracovní skupiny detektivů nebo vedení malé detektivní kanceláře 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i42.D.1001 Orientace v právních spisech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8614 Získávání a zpracování informací v oblasti primárních i sekundárních informačních zdrojů včetně zvládnutí a využití moderních informačních technologií 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0061 metody, prostředky a oprávnění soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0006 metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0013 trestní právo 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m21._.0001 žurnalistická tvorba 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0008 základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.