Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102718

Lesní technik těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů

Lesní technik těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů organizuje a materiálně a logisticky zajišťuje provoz těžebně dopravních strojů (harvestory, vyvážecí soupravy a případné nástavby na tyto stroje) a štěpkovacích strojů.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologického postupu práce těžebně–dopravních strojů.
 • Organizace a řízení práce těžebně- dopravních strojů.
 • Stanovení efektivního plánu, výrobního postupu, organizace a řízení výroby a odbytu štěpky.
 • Materiálně technické zabezpečení provozu těžebně - dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Kontrola dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Kontrola dodržování kvality práce a parametrů vyráběných sortimentů dříví a štěpky.
 • Skladování a expedice vyráběných sortimentů dříví a štěpky.
 • Kalkulace cenových nabídek na těžební činnost, dopravu dříví a štěpkování.
 • Vedení potřebné evidence související s provozem těžebně dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Vedení evidence dřevní hmoty související s činností těžebně dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Sledování provozu těžebně-dopravních strojů pomocí telematického systému.

CZ-ISCO

 • 31430 - Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
 • 3143 - Technici v oblasti lesnictví a myslivosti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti lesnictví a myslivosti (CZ-ISCO 3143)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 27 984 Kč 38 122 Kč 45 249 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 495 Kč 40 940 Kč 71 093 Kč - - -
Ústecký kraj 30 607 Kč 38 085 Kč 44 994 Kč - - -
Liberecký kraj 29 588 Kč 42 927 Kč 52 565 Kč - - -
Kraj Vysočina 30 555 Kč 37 029 Kč 63 868 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 367 Kč 34 910 Kč 41 484 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3143 Technici v oblasti lesnictví a myslivosti 32 376 Kč 35 837 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3143 Technici v oblasti lesnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C3143

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž ionizujícím zářením x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnictví 41-46-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství 4146M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesní hospodářství 4146L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička těžebně-dopravních strojů (41-108-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.D.8110 Vedení evidence lesního hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.8210 Vyhotovování výkazů o práci v lese 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.3815 Přejímka vytěženého dřeva 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.Z.1315 Organizace a řízení těžební činnosti v lese 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.1001 Řízení a obsluha víceoperačních těžebních strojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.D.3111 Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v těžební činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.Z.1202 Organizace a řízení výroby štěpky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1021 Kalkulace cenových nabídek na těžební činnost, dopravu dříví a štěpkování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1038 Materiálně technické zabezpečení provozu strojů pro těžební činnost v lese a štěpkování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1023 Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně podřízených zaměstnanců včetně kontroly kvality dokončených prací v lesnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1022 Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů při štěpkování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0011 principy obsluhy lesních strojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0021 stroje a zařízení v pěstování a těžbě lesa 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0032 organizace lesní těžby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0041 ekonomika, plánování, řízení a obchodní činnost v lesním hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0033 sortimentace dříví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0060 pěstování a obnova lesních porostů, technologie těžby a dopravy dřevní hmoty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0062 ochrana lesa a prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0044 lesní doprava a mechanizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0006 lesnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0007 postupy a metody štěpkování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0008 technologie zpracování těžebních zbytků v lesnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0009 způsoby údržby lesních cest a svážnic 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.