Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30491

Pracovník veterinární správy

Pracovník veterinární správy zpracovává podklady související s výkonem veterinárního dozoru v oblasti péče o zdraví zvířat, ochrany životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výroby živočišných produktů a péče o nezávadnost surovin živočišného původu.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: státní správa
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování svozu a odběru vzorků.
 • Laboratorní vyšetření a analýza zaměřená na zdravotní nezávadnost a jakost potravin, krmiv, vody, biologického materiálu, léčiv a kosmetických přípravků.
 • Shromažďování informací o porušování péče o zdraví zvířat a jeho ochranu.
 • Základní laboratorní diagnostika pro potřeby výkonu státní správy.
 • Monitoring cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka, zvířat a prostředí.
 • Veterinární asanace.
 • Příprava podkladů k certifikaci potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě.
 • Spolupráce při zabezpečování státního veterinárního dozoru.
 • Poskytování základní poradenské činnosti v rámci platné legislativy.
 • Vedení příslušné evidence.

CZ-ISCO

 • 32400 - Veterinární technici a asistenti
 • 3240 - Veterinární technici a asistenti

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence 43xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví 5343M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.D.4131 Měření a monitoring cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka, zvířat a v životním prostředí, v rámci zajišťování činností souvisejících s výkonem veterinárního dozoru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.6131 Provádění analýz a laboratorní diagnostiky zaměřené na zdravotní nezávadnost a jakost potravin, krmiv, léčiv a kosmetických přípravků, v rámci zajišťování činností souvisejících s výkonem veterinárního dozoru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.8131 Evidování a shromažďování informací o porušování péče o zdraví zvířat, v rámci zajišťování činností souvisejících s výkonem veterinárního dozoru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.9131 Zpracovávání podkladů k certifikaci potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě, v rámci zajišťování činností souvisejících s výkonem veterinárního dozoru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.1131 Poskytování poradenství v oblasti veterinárního dozoru nad péčí o zdraví zvířat, výrobou živočišných produktů a nezávadností surovin živočišného původu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.2131 Koordinování a zajišťování svozu a odběru vzorků biologického materiálu v rámci činností souvisejících s výkonem veterinárního dozoru v oblasti péče o zdraví zvířat a výroby živočišných produktů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21._.0013 státní dozor a kontrola v oblasti péče o zdraví zvířat a životního prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.