Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30069

Strážník hlídkové služby

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Strážník hlídkové služby zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem a v rámci stanovených oprávnění provádí zákroky a úkony k ochraně osob, majetku a zařízení v obci.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Strážník obecní policie
Příbuzné specializace: Strážník velitel směny, Velitel hlídky dopravní služby, Strážník specialista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Plnění úkolů při zajišťování veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku.
 • Provádění zákroků a úkonů v rámci stanovených oprávnění při ochraně pořádku, osob a majetku.
 • Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným.

CZ-ISCO

 • 54125 - Strážníci
 • 5412 - Policisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Policisté (CZ-ISCO 5412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 44 791 Kč 51 882 Kč 61 605 Kč
Středočeský kraj - - - 34 001 Kč 43 591 Kč 54 182 Kč
Jihočeský kraj - - - 34 011 Kč 43 125 Kč 52 686 Kč
Plzeňský kraj - - - 34 680 Kč 43 527 Kč 51 021 Kč
Karlovarský kraj - - - 22 790 Kč 40 060 Kč 52 420 Kč
Ústecký kraj - - - 30 216 Kč 43 287 Kč 52 880 Kč
Liberecký kraj - - - 32 310 Kč 42 621 Kč 54 474 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 966 Kč 41 740 Kč 50 540 Kč
Pardubický kraj - - - 32 889 Kč 41 002 Kč 48 708 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 379 Kč 36 354 Kč 49 938 Kč
Jihomoravský kraj - - - 32 725 Kč 43 890 Kč 53 410 Kč
Olomoucký kraj - - - 34 797 Kč 44 561 Kč 53 015 Kč
Zlínský kraj - - - 32 559 Kč 42 878 Kč 52 918 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 34 834 Kč 44 586 Kč 54 064 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5412 Policisté - 45 420 Kč
54125 Strážníci - 45 503 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost 6842M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostně právní činnost 6842L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti strážníka - odborná způsobilost pro výkon strážníka podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.8028 Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.E.2032 Využívání a ovládání služebních psů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.6001 Řízení služebních vozidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.4022 Používání technických prostředků ke komunikaci s ostatními členy hlídek a s nadřízenými 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2021 Dohlížení na veřejný pořádek, dohled nad bezpečností důležitých míst v obci během hlídkové služby (pěší nebo ze služebního vozidla) 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.E.2023 Kontrolování stavu zajištění vstupu do objektů a budov 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2026 Provádění úkonů a zákroků při ochraně veřejného pořádku, osob, soukromého a veřejného majetku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.A.2037 Manipulace s toxickými odpady a nebezpečnými látkami 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21.E.2043 Sledování a kontrola udržování čistoty na veřejných prostranstvích, zabraňování vzniku nepovolených skládek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0001 pořádková činnost policie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0002 činnosti strážníka 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0011 řízení osobních automobilů řidičský průkaz sk. B 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0076 výcvik služebních zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.