Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103350

Starožitník

Starožitník nakupuje, připravuje k prodeji a prodává starožitnosti a předměty užitého umění jako jsou nábytek, sklo, porcelán, keramika, zbroj, zbraně, hodiny, klenoty, šperky, bižuterie, umělecké předměty, výtvarná díla a další.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Prodavač starožitností, Antik, Antique, Galerista
Nadřízené povolání: Obchodník
Příbuzné specializace: Knihkupec, Zastavárník, Aukcionář, dražebník, Obchodní zástupce, Pracovník internetového obchodu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manipulace se zbožím historické hodnoty, včetně kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Realizace prodeje předmětů kulturní památky a kulturní hodnoty dle příslušných směrnic ČR.
 • Výkup zboží a jeho určení z hlediska materiálu, technik a časového zařazení.
 • Záchrana uměleckých děl, získávání finančních prostředků pro jejich koupi, záchranu a prezentaci.
 • Kontrola, inventarizace, ošetřování a skladování vykoupeného zboží.
 • Příprava zboží k prodeji a jeho předvádění zákazníkům.
 • Realizace komisního a aukčního prodeje, zpracování příslušné dokumentace.
 • Schvalování finančního záměru na obnovu původního stavu předmětů.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace.
 • Vedení prodejny a řízení pracovního kolektivu, určování směn a čerpání dovolených.
 • Poradenská činnost zákazníkovi.
 • Uplatnění znalosti Živnostenského zákona a Obchodního zákona v praxi.
 • Komunikace s experty a znalci v oboru o pravosti, ceně a původu zboží.
 • Zajištění vývozního povolení včetně příslušné administrativy.
 • Evidence pokladny včetně hotovostních a bezhotovostních operací.
 • Komunikace s nadřízenými orgány, kontrolními orgány a orgány státní správy.
 • Dodržování zásad BOZP a PO včetně čistoty na pracovišti a v okolí provozovny.

CZ-ISCO

 • 52210 - Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen
 • 5221 - Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5221 Provozovatelé maloobchodních prodejen http://data.europa.eu/esco/isco/C5221

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Starožitník 82-48-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů 8248L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Starožitník/starožitnice (66-022-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h14.C.1301 Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, určení doby vzniku, materiálového a technologického zpracování, užití 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.1001 Jednání se zákazníkem v českém i cizím jazyce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.2009 Komunikace s úřady, práce s legislativou a obecně platnými předpisy, uplatňování pravidel vývozu a dovozu zboží v rámci EU a mimo ni 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.2154 Navrhování oprav a restaurování předmětů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.1141 Orientace v komisním a aukčním prodeji 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.B.4013 Využití výpočetní techniky a internetu k prodeji v kamenných obchodech a e-shopech 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h14.D.8014 Vedení obchodní a prodejní dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.4015 Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.3005 Kvalitativní a kvantitativní posouzení zboží při výkupu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.6522 Ošetřování a uložení zboží z hlediska různého starožitného sortimentu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.6523 Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost sortimentu v provozovně starožitnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.6524 Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost různého starožitného sortimentu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0017 marketing vystavování na veletrzích a komerčních výstavách 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0021 předváděcí techniky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0002 provoz maloobchodu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0011 zásady vedení prodejny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0013 inventarizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0014 postupy při evidování a účtování pokladních operací 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0032 balení zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0092 zbožíznalství uměleckých předmětů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0002 trh, jeho subjekty a chování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0017 způsoby plateb v obchodním styku 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0096 zbožíznalství starožitností 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0020 psychologie prodeje 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 0
4.6 Kompetence k výkonnosti 0
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf