Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30352

Specialista samosprávy pro dávky sociální péče

Specialista samosprávy pro dávky sociální péče zajišťuje metodické vedení a koordinaci výkonu státní správy v oblasti sociální péče na území kraje. (PRACOVNÍ VERZE)

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Referent samosprávy, Úředník
Nadřízené povolání: Specialista samosprávy pro sociální věci
Příbuzné specializace: Specialista samosprávy pro sociální služby, Specialista samosprávy pro sociálně právní ochranu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně.
 • Zpracování podkladů pro ministerstvo práce a sociálních věcí ve věcech odstranění tvrdosti zákona v dané oblasti.
 • Zodpovědnost za správnost vydaných správních rozhodnutí v oblasti sociální péče.
 • Provádění kontrolní činnosti výkonu státní správy v oblasti sociální péče správními úřady nižšího stupně na území kraje.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti sociální péče pracovníkům správních úřadů nižšího stupně, organizacím a občanům.
 • Spolupráce s orgány veřejné správy.
 • Vyhodnocování aplikace platných právních předpisů, signalizace možných problémů, předávání podnětů k úpravě platných právních předpisů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 33530 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
 • 3353 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek (CZ-ISCO 3353)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 29 136 Kč 36 275 Kč 48 420 Kč
Středočeský kraj - - - 27 797 Kč 33 796 Kč 41 086 Kč
Jihočeský kraj - - - 28 716 Kč 33 895 Kč 45 125 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 184 Kč 34 121 Kč 46 521 Kč
Karlovarský kraj - - - 27 617 Kč 33 342 Kč 43 349 Kč
Ústecký kraj - - - 26 880 Kč 32 225 Kč 40 009 Kč
Liberecký kraj - - - 27 555 Kč 33 551 Kč 41 026 Kč
Královéhradecký kraj - - - 27 707 Kč 34 305 Kč 48 354 Kč
Pardubický kraj - - - 28 300 Kč 34 445 Kč 40 736 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 129 Kč 34 507 Kč 49 568 Kč
Jihomoravský kraj - - - 26 946 Kč 33 653 Kč 42 934 Kč
Olomoucký kraj - - - 26 998 Kč 32 962 Kč 41 367 Kč
Zlínský kraj - - - 28 760 Kč 34 794 Kč 42 749 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 27 111 Kč 33 208 Kč 41 327 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3353 Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek - 34 251 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru sociální péče 7502T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.D.3952 Posuzování a vyhodnocování aplikace platných právních předpisů v oblasti poskytování dávek sociální péče, v rámci zajišťování metodického vedení a koordinace výkonu státní správy v oblasti sociální péče na území kraje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.3953 Kontrola a posuzování správnosti vydaných správních rozhodnutí v oblasti dávek sociální péče, v rámci zajišťování metodického vedení a koordinace výkonu státní správy v oblasti sociální péče na území kraje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.3954 Provádění kontroly výkonu státní správy v oblasti sociální péče správními úřady nižšího stupně na území kraje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.8065 Vedení příslušné dokumentace v rámci zajišťování metodického vedení a koordinace výkonu státní správy v oblasti sociální péče na území kraje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.9066 Zpracovávání podkladů pro ministerstvo práce a sociálních věcí ve věcech odstranění tvrdosti zákona v oblasti dávek sociální péče, v rámci zajišťování metodického vedení a koordinace výkonu státní správy v oblasti sociální péče na území kraje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.1067 Zajišťování poradenské a konzultační činnosti v oblasti sociální péče pro pracovníky správních úřadů nižšího stupně, organizace a občany, v rámci metodického vedení a koordinace výkonu státní správy v oblasti sociální péče na území kraje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.2068 Vyřizování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně, v rámci zajišťování metodického vedení a koordinace výkonu státní správy v oblasti sociální péče na území kraje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.2916 Koordinování spolupráce s orgány veřejné správy v oblasti poskytování dávek sociální péče, v rámci zajišťování metodického vedení a koordinace výkonu státní správy v oblasti sociální péče na území kraje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21._.0006 správa sociálního zabezpečení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.