Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 192

Plavčík

Plavčík na bazénech, koupalištích a aquaparcích zajišťuje bezpečnost návštěvníků těchto zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: záchranná činnost
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Life saver, Lifeguard
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dozor nad provozem bazénů, koupališť a aquaparků.
 • Zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení.
 • Záchrana tonoucích a poskytování předlékařské první pomoci.
 • Kontrola hygienického stavu vody, teploty vody a ovzduší a čistoty bazénu.

CZ-ISCO

 • 54199 - Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
 • 54191 - Plavčíci, strážci pláží
 • 5419 - Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5419 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C5419

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Práce ve výškách x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru tělesná kultura 7441M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru tělesná kultura 7441N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví 53xxN

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Plavčík/plavčice (74-008-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Osvědčení o znalosti osobních záchranných technik

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l23.E.1822 Záchrana tonoucího 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.7105 Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby plavčíků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.E.2022 Zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3151 Vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l23._.0082 vodní záchranářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f24._.0003 techniky a postupy kontroly čistoty vody 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0015 bezpečný provoz technických zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.