Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103468

Adiktolog

Adiktolog poskytuje preventivní, léčebnou a rehabilitační péči v oboru adiktologie, tj. při prevenci a léčbě závislostí na návykových látkách a dalších závislostí.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Zdravotník pro prevenci a léčbu závislostí, Odborník pro prevenci a léčbu závislostí, Poradce pro prevenci a léčbu závislostí, Addictologist
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 22692 - Adiktologové
  • 2269 - Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení (CZ-ISCO 2269)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 29 806 Kč 36 512 Kč 47 558 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 29 614 Kč 40 215 Kč 51 455 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2269 Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení 39 692 Kč 40 122 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2269 Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2269

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.2 Adiktologie 5345R022

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0021 Provádění komplexní adiktologické diagnostiky pacienta 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0046 Stanovení programu primární prevence včetně programu včasné diagnostiky a intervence 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0047 Provádění depistáže s cílem identifikovat osoby ohrožené zdraví škodlivými návyky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0020 U osob ohrožených zdraví škodlivými návyky provádění prevenci, výchovu a poradenství v oblastech zdravého způsobu života a snižování škodlivosti užívání návykových látek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0017 Provádění individuální skupinové a rodinné podpůrné psychoterapie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0018 Instruování zdravotnických pracovníků v oblasti péče o osoby ohrožené zdraví škodlivými návyky o škodlivosti užívání návykových látek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0019 Provádění poradenství v oblasti závislosti na návykových látkách a dalších závislostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0048 Vypracovávání komplexního léčebného plánu v oblasti závislosti na návykových látkách a dalších závislostí na základě indikace lékaře včetně koordinace jeho realizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0049 Asistence při psychiatrických a psychologických vyšetřeních pod dohledem lékaře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0001 Komunikace s pacienty v obtížných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0005 Komunikace s problémovými a agresivními pacienty 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0061 obory tvořící základ potřebný pro poskytování adiktologické zdravotní péče 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0062 klinická adiktologie, psychiatrie, klinická psychologie, klinická farmakologie a další související teoretické a klinické obory potřebné pro poskytování adiktologické zdravotní péče 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0063 další obory související s poskytováním adiktologické zdravotní péče (case management, komunitní péče, aj.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.