Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6952

Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia

Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia provádí zpracování veškeré dokumentace pro uzavírání úvěrových smluv, sledování ukazatelů úvěrové likvidity a spolupracuje při sestavování bankovně obchodních plánů.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Odborný pracovník správy úvěrového portfolia, Úvěrový analytik, Credit analyst
Nadřízené povolání: Samostatný bankovní pracovník
Příbuzné specializace: Samostatný pracovník kapitálových obchodů, Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů, Metodik bankovních hotovostních operací, Samostatný pracovník systému platebních karet, Dealer asistent, Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů, Samostatný pracovník devizových obchodů, Samostatný pracovník řízení úvěrů, Bankovní ekonom
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání a vedení přehledů o úvěrové angažovanosti klientů.
 • Vedení podkladů pro analýzy portfolia úvěrů a evidence neplatičů včetně vymáhání jednoduchých nesplacených úvěrových obchodů.
 • Provádění analýz portfolia úvěrů a vedení podkladů.
 • Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů.
 • Vypracování statistických výkazů.
 • Spolupráce při zpracováváni ekonomických analýz a při klasifikace úvěrů.
 • Provádění kontroly smluv o aktivních úvěrových obchodech.
 • Zabezpečování jednotnosti vedení úvěrové dokumentace.
 • Spolupráce při vymáhání složitých nesplacených úvěrových obchodů.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti správy úvěrového portfolia.

CZ-ISCO

 • 33122 - Přepážkoví konzultanti v peněžnictví
 • 33121 - Odborní poradci v peněžnictví
 • 3312 - Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví (CZ-ISCO 3312)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 32 563 Kč 47 042 Kč 86 633 Kč - - -
Středočeský kraj 29 405 Kč 42 132 Kč 62 757 Kč - - -
Jihočeský kraj 28 466 Kč 39 806 Kč 63 765 Kč - - -
Plzeňský kraj 14 627 Kč 39 608 Kč 64 974 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 997 Kč 40 299 Kč 64 544 Kč - - -
Ústecký kraj 28 530 Kč 39 833 Kč 61 215 Kč - - -
Liberecký kraj 26 075 Kč 37 283 Kč 60 540 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 880 Kč 38 790 Kč 59 831 Kč - - -
Pardubický kraj 29 265 Kč 40 096 Kč 62 319 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 959 Kč 38 168 Kč 61 486 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 061 Kč 40 442 Kč 64 402 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 908 Kč 41 130 Kč 61 316 Kč - - -
Zlínský kraj 26 292 Kč 37 542 Kč 60 060 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 678 Kč 40 283 Kč 61 864 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3312 Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 42 591 Kč 42 133 Kč
33121 Odborní poradci v peněžnictví 46 231 Kč -
33122 Přepážkoví konzultanti v peněžnictví 36 657 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví 6343N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení 2305R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru management 6431N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích 3707R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví 5346R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.3322 Kontrola dodržování úvěrových limitů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.6322 Zpracovávání analýz úvěrového portfolia 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8325 Příprava úvěrové dokumentace pro archivaci a následně pro skartaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8326 Spolupráce při přípravě dokumentace problémových úvěrů a při přípravě podkladů pro finanční audit 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3327 Provádění kontroly smluv jednotlivých aktivních úvěrových obchodů, a to z hlediska úplnosti dokumentace a věcné a formální správnosti včetně správných úrokových sazeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.5321 Spolupráce při zpracováváni ekonomických analýz (výpočet dílčích ukazatelů) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8321 Příprava a kompletace dokladů a podkladů pro uzavírání složitějších smluv o poskytnutí úvěrů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.1322 Poskytování konzultací a poradenské činnosti v oblasti správy úvěrového portfolia 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.1325 Vyřizování dotazů soudů a orgánů zúčastněných v trestním a správním řízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2322 Spolupráce při vymáhání nesplácených úvěrů (složitější případy) s ostatními útvary peněžního ústavu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.6322 Vykonávání odborné lektorské činnosti v oblasti úvěrového portfolia 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i11.D.8328 Vedení příslušných dokumentací a evidencí (přehledy o úvěrové angažovanosti klientů, evidence aktivních úvěrových obchodů, evidence uložené úvěrové dokumentace, evidence neplatičů splátek apod.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8331 Zpracovávání statistických výkazů a hlášení o úvěrovém portfoliu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0032 úvěrový obchod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0033 bankovní účetnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0034 bankovní controlling 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0024 postupy vymáhání pohledávek 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.