Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 8514

Strážník obecní policie specialista

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Strážník obecní policie specialista určuje koncepci výkonu služby obecní policie na úrovni statutárních měst nebo v hlavním městě Praze a komplexně řídí její činnost při zajišťování bezpečnosti, pořádku a prevence kriminality.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Vedoucí strážník obecní policie
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění zpracovatelských činností a předkládání koncepčních materiálů pro vedení samosprávy města na úseku bezpečnosti a pořádku.
 • Komplexní řízení výkonu služby obecní policie při zajišťování ochrany a bezpečnosti osob, majetku a udržování veřejného pořádku.
 • Řízení jednotlivých služeb k zajištění věcných podmínek a personálních předpokladů nepřetržitého výkonu služby obecní policie.
 • Koordinace součinnosti obecní policie s orgány samosprávy a Policie ČR pro případ mimořádných bezpečnostních událostí, havárií nebo přírodních katastrof.
 • Sběr informací o situaci na úseku bezpečnosti a pořádku ve městě, vyhodnocování trendů budoucího vývoje a informování představitelů města o přijímaných opatřeních.
 • Vedení příslušné služební agendy a dokumentace.

CZ-ISCO

 • 54125 - Strážníci
 • 5412 - Policisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Policisté (CZ-ISCO 5412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 44 791 Kč 51 882 Kč 61 605 Kč
Středočeský kraj - - - 34 001 Kč 43 591 Kč 54 182 Kč
Jihočeský kraj - - - 34 011 Kč 43 125 Kč 52 686 Kč
Plzeňský kraj - - - 34 680 Kč 43 527 Kč 51 021 Kč
Karlovarský kraj - - - 22 790 Kč 40 060 Kč 52 420 Kč
Ústecký kraj - - - 30 216 Kč 43 287 Kč 52 880 Kč
Liberecký kraj - - - 32 310 Kč 42 621 Kč 54 474 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 966 Kč 41 740 Kč 50 540 Kč
Pardubický kraj - - - 32 889 Kč 41 002 Kč 48 708 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 379 Kč 36 354 Kč 49 938 Kč
Jihomoravský kraj - - - 32 725 Kč 43 890 Kč 53 410 Kč
Olomoucký kraj - - - 34 797 Kč 44 561 Kč 53 015 Kč
Zlínský kraj - - - 32 559 Kč 42 878 Kč 52 918 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 34 834 Kč 44 586 Kč 54 064 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5412 Policisté - 45 420 Kč
54125 Strážníci - 45 503 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie vojenského umění 91xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.2012 Zpracovávání a předkládání koncepčních materiálů obecní policie na úseku zajišťování bezpečnosti a pořádku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6511 Sběr informací o situaci na úseku bezpečnosti a pořádku ve městě, vyhodnocování trendů budoucího vývoje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8003 Vedení příslušné služební agendy a dokumentace strážníka - specialisty obecní policie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.1001 Informování představitelů města o přijímaných opatřeních na úseku zajišťování ochrany a bezpečnosti osob, majetku a udržování veřejného pořádku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1021 Komplexní řízení výkonu služby obecní policie při zajišťování ochrany a bezpečnosti osob, majetku a udržování veřejného pořádku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1023 Řízení jednotlivých služeb k zajištění věcných podmínek a personálních předpokladů výkonu služby obecní policie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2423 Koordinace interních procesů v oblasti materiálně technického zajištění výkonu služby a organizace výchovy a výcviku příslušníků obecní policie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2504 Koordinace součinnosti obecní policie s orgány samosprávy, Policie ČR a ostatními složkami integrovaného záchranného systému při mimořádných bezpečnostních událostech, haváriích nebo přírodních katastrofách 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0001 pořádková činnost policie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0002 činnosti strážníka 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0042 technická, administrativní a informační bezpečnost orgánů a úřadů státní správy a samosprávy a jejich činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0051 ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.