Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

SPRÁVA A AKTUALIZACE NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ - PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2022 A ÚKOLY ADMINISTRÁTORA

úterý 25. ledna 2022

Administrátor Národní soustavy povolání (NSP) zveřejňuje plán činností, který byl vytvořen na základě dlouhodobé koncepce spojené s aktualizací nejstarších popisů jednotek práce (JP) a zeštíhlováním celé soustavy. V roce 2022 budou aktualizovány odborné směry Hutnictví a slévárenství a Těžba a úprava nerostných surovin.

Současná úprava NSP je koncipována tak, aby byly aktualizovány vždy celé odborné směry, u nichž lze vhodně řídit a regulovat tvorbu a revizi popisů povolání, odstranit obsahové překryvy mezi více jednotkami práce, a tak celkově zajistit propojenost a vyváženost odborného směru v aktuálním čase. To vše při nastavení nových či dodržení stávajících vzájemných vazeb povolání zveřejněných v NSP a odpovídajících/souvisejících profesních kvalifikací zveřejněných v NSK. Rozsah prací pro rok 2022 je nastaven tak, aby byly při realizaci zohledněny požadavky zaměstnavatelů, požadavky, které vyvstávají z využití NSP v oblastech poradenství ve službách zaměstnanosti či komerční sféře, požadavky generující NSK (ve formě průběžné klasifikace a správě kompetencí v Centrální databázi kompetencí (dále jen „CDK“)) a v neposlední řadě i z omezeného personálního zajištění.


Důvody, proč jsou pro rok 2022 zvoleny právě tyto odborné směry, jsou shrnuty dále ve stručných popisech a současně byly konzultovány s Národním pedagogickým institutem ČR jako správcem Národní soustavy kvalifikací, abychom postupovali jednotněji.


Níže jsou uvedeny pouze orientační počty JP určených k revizi, dopracování na plnohodnotné popisy, ke zrušení a k tvorbě nových JP. Počty JP budou průběžně aktualizovány po zahájení prací ve spolupráci s experty a konzultanty trhu práce. Důraz bude kladen především na aktualizaci zastaralých popisů povolání, úpravy popisů do souladu s platnou metodikou NSP a příslušnou oborovou legislativou, doplňování chybějících informací do JP a zeštíhlování celé soustavy. Celkový počet JP, kterého se aktualizace týkají je předběžně 129 popisů povolání. 


Hutnictví a slévárenství

Předběžný počet JP k revizi 60, předběžný počet JP ke zrušení 22.


Hutnictví a slévárenství je v porovnání s ostatními odvětvími v ČR relativně středně velké odvětví (podle podílu na HPH) s relativně středně vysokou výkonností (podle produktivity práce). Je mezinárodně vysoce otevřeným odvětvím (podíl produkce na vývozu), jehož poměrně velká část produkce končí na zahraničních trzích. Ve srovnání s ostatními odvětvími ekonomiky je odvětvím s nadprůměrnou mezinárodní konkurenceschopností.


Obsahuje JP z oblasti výroby kovů, hutního zpracování kovů, práškové metalurgie a slévárenství.


V odborném směru je popsáno celkem 82 popisů povolání. 17 JP v magisterské úrovni vzdělání (KÚ 7), 11 JP v bakalářské úrovni (KÚ 6), 28 JP v maturitní úrovni (KÚ 4), 25 JP s výučním listem (KÚ 3) a 1 JP se základním nebo bez výučního listu nebo s výučním listem dvouleté studium (KÚ 2).

Převážná většina JP byla vytvořena v roce 2008 (cca 50 %), příp. 2011 (cca 30 %), zbytek JP pak v letech 2012–2015.


Z předběžné analýzy odborného směru je dle Administrátora vhodné zrevidovat všechny jednotky práce v KÚ 4, 6 a 7 z roku 2008, a to především v oblasti doplnění zastaralých popisů, neodpovídajících kompetencí apod. Ve spolupráci s konzultanty trhu práce bude nutné ověřit využívání pracovních pozic v bakalářském stupni vzdělání. Dále se předpokládá zrušení nadřazených úzkých povolání (Hutní inženýr, Kovárenský inženýr, Slévárenský inženýr atd.) z důvodu přílišné všeobecnosti a všechny jim podřízené specializace povolání změnit na povolání široká.

 

V plánu je slučovat JP s přílišnou specializací a doplnit JP o chybějící informace, aby soustava uživatelům nabízela jednotnou podobu.  

 

Těžba a úprava nerostných surovin

Předběžný počet JP k revizi 69, předběžný počet JP ke zrušení 36.


Těžba a úprava nerostných surovin je v porovnání s ostatními odvětvími v ČR relativně malé odvětví (podle podílu na hrubé přidané hodnotě) s relativně středně vysokou výkonností (podle produktivity práce). Je odvětvím s mezinárodně nízkým podílem produkce na vývozu a s podprůměrnou mezinárodní konkurenceschopností. Počet zaměstnaných osob v odvětví od roku 2000 dlouhodobě klesá.


Obsahuje JP z oblasti získávání nerostných surovin, které se v přírodě vyskytují v pevném (uhlí a rudy), kapalném (ropa) nebo plynném (zemní plyn) skupenství. Těžba těchto surovin se provádí různými metodami, např. hlubinným nebo povrchovým dolováním, pomocí vrtů, těžbou z mořského dna. Zahrnuje také pomocné činnosti, např. drcení, mletí (broušení), čištění, sušení, třídění, koncentrace rud, zkapalňování zemního plynu a aglomeraci pevných paliv.


V odborném směru je popsáno celkem 105 popisů povolání. 27 JP v magisterské úrovni vzdělání (KÚ 7), 1 JP v bakalářské úrovni (KÚ 6), 33 JP v maturitní úrovni (KÚ 4), 41 JP s výučním listem (KÚ 3) a 3 JP se základním nebo bez výučního listu nebo s výučním listem dvouleté studium (KÚ 2).


Převážná většina JP byla vytvořena v roce 2008 (cca 59 %), 2012 (cca 32 %), 2015 (6 %), zbytek JP pak v letech 2013–2014 (3 %).

 

Z předběžné analýzy odborného směru navrhujeme revizi celého odborného směru z důvodu zastaralosti JP a aktuální stagnace hornického oboru. Část JP bude kvůli duplicitě v jiných oborech určena ke zrušení (obdobné JP jsou ve Strojírenství, Elektrotechnice, Dopravě). Při aktualizaci je nutné požádat Český báňský úřad o doplnění vyhlášek a předpisů dle aktuálně platné legislativy.


V plánu je slučovat JP s přílišnou specializací a doplnit JP o chybějící informace, aby soustava uživatelům nabízela jednotnou podobu JP. 

 

Plán činnosti, tj. počty zpracovávaných aktualizací povolání lze na základě doporučení konzultantů trhu práce průběžně upravovat.