Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Správa a aktualizace Národní soustavy povolání - Plán činnosti v roce 2021 a úkoly Administrátora

úterý 5. ledna 2021

Administrátor Národní soustavy povolání (NSP) zveřejňuje plán činností, který byl vytvořen na základě dlouhodobé koncepce spojené s aktualizací nejstarších popisů jednotek práce (JP) a zeštíhlováním celé soustavy. Tento trend správy byl nastaven v roce 2016, po rozvolnění vazeb mezi NSP a Národní soustavou kvalifikací (NSK). V roce 2021 budou aktualizovány odborné směry Polygrafie, Kožedělná a obuvnická výroba a dokončena aktualizace odborného směru Doprava a logistika.

Současná úprava NSP je koncipována tak, aby byly aktualizovány vždy celé odborné směry, u nichž lze vhodně řídit a regulovat tvorbu a revizi popisů povolání, odstranit obsahové překryvy mezi více jednotkami práce (JP), a tak celkově zajistit propojenost a vyváženost odborného směru v aktuálním čase. To vše při nastavení nových či dodržení stávajících vzájemných vazeb povolání zveřejněných v NSP a odpovídajících/souvisejících profesních kvalifikací zveřejněných v NSK.

Uvedené počty jsou pouze orientační a budou průběžně aktualizovány po zahájení prací ve spolupráci s experty a konzultanty trhu práce. Důraz bude kladen především na aktualizaci zastaralých popisů povolání, úpravy popisů v souladu s platnou metodikou NSP a příslušnou oborovou legislativou, doplňování chybějících informací do JP a zeštíhlování celé soustavy.


Polygrafie představuje velmi vyspělý a stále se dynamicky rozvíjející průmyslový obor, který ve stručnosti zahrnuje zpracování textových a obrazových předloh, výrobu tiskových forem, produkční tisk na tiskových strojích a dokončovací zpracování tiskovin prostřednictvím klasických tiskových technik nebo některé z forem digitálního tisku. Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří nejen obsah tiskovin, ale také jí lze řídit i samotný tiskový proces. V rámci odborného směru Polygrafie je doposud celkem zpracováno 41 JP. Z předběžné analýzy odborného směru Polygrafie vyplynula potřeba výrazné aktualizace JP převážně ve vyšších kvalifikačních úrovních (7 a 6), protože jsou svým obsahem zastaralé a neodrážejí požadavky současných technologií, vývojových trendů v oblasti tisku, zhotovování tiskových forem a polygrafické činnosti. (Počet JP k revizi 33, počet JP ke zrušení 8)

Kožedělná a obuvnická výroba obsahuje 46 JP. Nejedná se o nijak významný směr pro české hospodářství, proto revize budou zohledňovat především snahu redukovat celkový počet JP v NSP (počtem JP v NSP směr však patří k neadekvátně roztříštěnému). V plánu je slučovat JP s přílišnou specializací a doplnit JP o chybějící informace, aby soustava uživatelům nabízela jednotnou podobu JP. Ve spolupráci s experty trhu práce bude nutné ověřit využívání pozic v bakalářském stupni vzdělání. Dle signálů z trhu práce je tento stupeň neakceptovaný plnohodnotně a absolventi nemají díky otevřené prostupnosti z jiných oborů dostatečné odborné kompetence. (Počet JP k revizi 25, počet JP ke zrušení 21)

Doprava a logistika je jedním z významných odvětví českého hospodářství, které se významně podílí na tvorbě HDP. V odvětví pracuje více než 220 tis. osob. Revize části tohoto odborného směru pobíhala v roce 2020. V rámci odborného podsměru Logistika, balení a skladování je doposud celkem zpracováno 24 JP. Podsměr Logistika, skladování, balení byl do plánu činností zařazen, aby byl směr Doprava a logistika kompletně zrevidován.(Počet JP k revizi 14, počet JP ke zrušení 10)


Úkoly Administrátora v roce 2021:

1.     Uspokojování oprávněných požadavků zaměstnavatelů

Požadavky zaměstnavatelů na doplnění JP zaslané prostřednictvím emailové nebo telefonické komunikace se zaměstnavateli, personalisty, běžnými uživateli NSP budou průběžně posuzovány a na základě oprávněnosti zařazovány do plánu činnosti na následující rok. V případě nutnosti budou realizovány mimo roční plán - ihned.

2.     Dosahování vyváženosti struktury NSP

Nevyváženost struktury NSP má negativní dopady na její praktickou využitelnost a nároky na údržbu JP. Stanovení vhodně zvolené míry detailnosti soustavy je předpokladem pro její využitelnost a současně udržitelné financování. Příliš vysoká míra detailu zvyšuje nároky na personální kapacity, a tím i na finance nutné pro údržbu. Příliš nízká míra detailu je naopak překážkou pro využitelnost.

3.     Propojování NSP a NSK

Slaďování požadavků při tvorbě a realizaci plánů prací NSP a NSK a jejich projednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR). Stanovování a projednávání vazeb mezi JP a PK se zástupci NPI ČR na úrovni kompetencí a koordinace správy CDK. Spolupráce se zástupci realizačních týmů projektů MPSV při rozšíření kompetenčního modelu NSP o „Digitální kompetence“ a rozšíření CDK o „Kompetence 4.0“.

4.     Spolupráce se zahraničním

Pokračování v mezinárodní spolupráci v rámci projektu ESCO. ESCO je vícejazyčná (24 jazyků) klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání. Je součástí Evropské strategie 2020. Cílem je vytvořit sdílený referenční jazyk, který by dokázal propojit oblast zaměstnanosti a vzdělávání a přípravy. Projekt ESCO by měl napomoci lepšímu fungování trhu práce. Zaměstnanci budou mít možnost najít práci, která se shoduje s jejich dovednostmi, případně si je rozšířit, pokud nějaké hledané chybí. Administrátor spolupracuje s mezinárodním týmem (Brusel) na realizaci propojení NSP a klasifikace ESCO. Administrátor se podílí na vytvoření vazby mezi klasifikací ESCO a národní klasifikací povolání (NOC), která je v ČR tvořena NSP.

5.     Úprava kompetenčního modelu

Kompetenční model NSP bude rozšířen o oblast digitálních kompetencí s ohledem na výstupy v rámci projektu DigiKatalog. Struktura digitálních kompetencí bude také zohledněna/doplněna v popisu jednotlivých povolání a digitální kompetence budou v rámci aktualizace NSP průběžně doplňovány a budou nahrazovat obecnou dovednost „Počítačová způsobilost“.

6.     Správa CDK

Administrátor zajišťuje kontrolu, metodické posouzení a korekce navržených kompetencí v rámci revize a tvorby JP v NSP. Formální kontrola, metodické posouzení a korekce je realizována i u navržených kompetencí, které vznikají v rámci revize a tvorby PK v NSK. Tyto kompetence jsou automaticky přenášeny z IS NSK do CDK.

7.     Inovace CDK

Programování optimalizace a čištění CDK pro zefektivnění práce s kompetencemi. Návrhy na doplnění nových a rozšíření stávajících nástrojů pro práci s kompetencemi a jejich sdílení se systémem NSK včetně realizace implementace digitálních kompetencí a implementace kompetencí 4.0.

8.     Kategorizace a využitelnost odborných dovedností

Velmi vysoký počet odborných dovedností (více než 27 tis.) stěžuje uživatelům CDK orientaci v databázi a celkově zhoršuje její využitelnost. V dlouhodobém horizontu je nutné přistoupit ke sdružování činnostně a znalostně příbuzných odborných dovedností do „dovedností vyššího řádu“. Do dovedností vyššího řádu mohou být zařazeny pouze odborné dovednosti s vazbou na JP, protože pro kariérové poradenství i párování nabídky s poptávkou na pracovním trhu se používají popisy povolání, ne kompetence používané v rámci PK (ty slouží jako náhrada formálního vzdělávání, tedy předpoklad k výkonu povolání a informace o vhodné PK, pokud existuje, je uvedena, resp. navázaná na popis povolání, tedy přeneseně budou mít odborné dovednosti z NSK též vazbu na dovednosti vyššího řádu). Dovednosti používané u PK proto nemusí být přímo „viditelné“ v CDK, ale mohou být v systému CDK jen pro potřeby tvorby a aktualizace PK.


Za Administrátora NSP - oddělení projektů a soustavy povolání

Ing. Irena Pangrácová