Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Informace o mzdách a platech za 1. čtvrtletí 2020

úterý 7. července 2020

Portál IPSV („Informačního systém o průměrném výdělku“) zveřejnil informace o mzdách a platech za 1. čtvrtletí 2020.

Odměňování ve mzdové a platové sféře

    Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2020 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2020 výše 29 829 Kč. V 1. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 36 332 Kč, a zvýšila se tak o 5,4 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2020 výše 34 938 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 5,0 % na 37 082 Kč.

    Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2020 o 5 109 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 750 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. V 1. čtvrtletí 2020 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (6 503 Kč/měs) než v platové sféře (2 144 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

    Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) v 1. čtvrtletí 2020 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

    Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (16 190 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti“ (16 139 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „administrativní a podpůrné činnosti“ (+13,2 %) a „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla“ (+9,8 %), pokles byl vykázán pouze v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (-9,9 %). Odvětví „vzdělávání“ v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 364 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

    Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+7,4 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

    Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily v 1. čtvrtletí 2020 mimořádné odměny 7,1 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 2,3 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla“ (průměrně 21,3 % mzdy) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (průměrně 19,0 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 3,7 % platu), „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ a „zdravotní a sociální péče“ (shodně průměrně 2,2 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

    S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře v 1. čtvrtletí 2020 ukazují tabulky MZS T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že v 1. čtvrtletí 2020 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 143,2 hodiny za měsíc a v platové sféře 147,9 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v 1. čtvrtletí 2020 průměrně o 4,7 hodiny méně než zaměstnanci v platové sféře.

    Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo v 1. čtvrtletí 2020 ve mzdové sféře v odvětví „ostatní činnosti“. V 1. čtvrtletí 2020 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 4,5 hodiny měsíčně navíc ve srovnání s 1. čtvrtletím 2019. Nižší nárůst zaznamenala odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (+2,5 hodiny měsíčně) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (+2,0 hodiny měsíčně). Největší pokles v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců mzdové sféry v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (-13,6 hodiny měsíčně) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (-9,0 hodiny měsíčně). Největší pokles v rámci odvětví platové sféry nastal u zaměstnanců sekce „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“, kteří odpracovali o 2,4 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

    Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali v 1. čtvrtletí 2020 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 2,7 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,7 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „doprava a skladování“ (4,9 hodiny měsíčně), „těžba a dobývání“ (4,4 hodiny měsíčně) a „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (4,2 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (4,8 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,2 hodiny měsíčně).

    V platové sféře bylo v 1. čtvrtletí 2020 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 25,8 hodiny měsíčně, v platové sféře 21,2 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (30,0 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (23,5 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (21,6 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (18,3 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 1. čtvrtletí 2020 naleznete zde:

https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx

 

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku, červen 2020

www.ispv.cz