Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Digitalizace a doporučení Evropské komise pro ČR

pondělí 25. května 2020

Evropská komise každý rok doporučuje členským státům, jak by měly reformovat své hospodářské politiky.


Letošní doporučení jsou zaměřená na obnovu evropských ekonomik, které zasáhla koronavirová krize. ČR musí zajistit odolný systém zdravotní péče s dostatečným počtem zdravotníků. Měla by také podporovat malé a střední podniky, ubrat byrokratickou zátěž, kterou na ně klade, a zlepšit svou elektronickou veřejnou správu. ČR by dále měla investovat zejména do čistých zdrojů energie, elektromobility nebo digitální transformace.


Přinášíme Vám hlavní doporučení, která udělila Evropská komise ČR pro období 2020 - 2021 :


1. V souladu s obecnou únikovou doložkou přijmout veškerá nutná opatření k účinnému řešení pandemie, k udržení ekonomiky a k podpoře následného oživení. Pokud to hospodářské podmínky dovolí, provádět fiskální politiky zaměřené na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a na zajištění udržitelnosti dluhu a současně zvýšit investice. Zajistit odolnost systému zdravotní péče, posílit dostupnost zdravotnických pracovníků, primární péči a integraci péče a zavést služby elektronického zdravotnictví.


2. Podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce, poskytováním dovedností (včetně digitálních dovedností) a přístupem k digitálnímu učení. 


3. Podpořit malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, snížením administrativní zátěže a zlepšením elektronické veřejné správy. Předsunout veřejné investiční projekty ve vyšší fázi připravenosti a podpořit soukromé investice, aby se napomohlo hospodářskému oživení. Zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na vysokokapacitní digitální infrastrukturu a technologie, na čistou a účinnou výrobu a využívání energie a na udržitelnou dopravní infrastrukturu, a to mimo jiné v uhelných regionech. Zajistit inovativním podnikům přístup k financování a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje.


 

Doporučení Evropské komise pro ČR týkající se digitalizace

 

Česko patří k nejméně rozvinutým členským státům, pokud jde o využívání digitálních veřejných služeb. Počet uživatelů elektronické správy zůstává výrazně pod průměrem EU. Úroveň elektronizace české veřejné správy otestoval zejména nouzový stav, kvůli kterému musela většina občanů ČR řešit své pracovní, vzdělávací a další povinnosti on-line. Česko patří k zemím, kterých by se mohly zvláště dotknout technologické změny a které v tomto směru potřebují značné investice. Digitální transformace bude vyžadovat podporu (mimo jiné v průmyslu a ve službách) prostřednictvím cílených investic do inteligentních řešení a dovedností. Mají-li být uspokojeny potřeby v oblasti připojení, jsou zapotřebí investice do sítí s velmi vysokou kapacitou (pevných i mobilních) a patřičná opatření na straně poptávky. Pro dosažení tohoto cíle bude mít zásadní význam včasné přidělení spektra 5G za předvídatelných, investičně příznivých podmínek. Digitální ústava

 

Od roku 2020 má země novou „digitální ústavu“, která nejpozději od roku 2025 dává právo přijímat téměř všechny veřejné služby elektronicky. Dne 1. února 2020 nabyl účinnosti zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, častěji nazývaný „digitální ústava“. Digitální ústava má zásadním způsobem změnit stávající pohled na vztahy mezi orgány veřejné moci a soukromými osobami. Staví totiž fyzické a právnické osoby do pozice uživatelů služeb veřejné moci jako jejích klientů (uživatelů služeb). Zároveň posiluje jejich práva na poskytnutí služeb orgánů veřejné moci elektronicky, tj. formou digitální služby. Zákon předpokládá vypracování „katalogu služeb“, který umožní uživatelům služby získat ucelený přehled o tom, na jaké služby orgánů veřejné moci mají právo. Nezáleží přitom na tom, zda jsou poskytovány osobně, asistovaně na kontaktních místech veřejné správy či (plně) digitálně. Katalog služeb by měl být po jeho vypracování dostupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Digitální ústava je sice v současnosti již platná a účinná, avšak řada ustanovení má odloženou účinnost. Uplatňována tak začnou být až později.
Zdroj: doporučení Evropské komise pro ČR  ze dne 20. 5. 2020

 Special report: ČR a Evropský semestr