Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Co je EQF?

středa 17. června 2020

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné a jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Kvalifikační rámec je popsán z hlediska obecných požadavků na absolventy dané úrovně (znalostí, dovedností a způsobilostí). EQF je jedním z evropských nástrojů

k podpoře srozumitelnosti a transparentnosti vzdělávacích systémů


Příklad znalostí, dovedností a kompetencí u EQF 3

ZNALOSTI: znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia

DOVEDNOSTI: řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací

KOMPETENCE: nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu při řešení problémů, přizpůsobovat své chování okolnostem

 

Víte, jakou máte úroveň EQF?

Pokud chcete zjistit, jaké úrovně kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací jste dosáhli, pomůže Vám následující tabulka. Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit v první řadě podle svého dosaženého vzdělání.

Pokud jste držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací (NSK), je u ní vždy uvedená příslušná úroveň EQF (pravý sloupec v tabulce).


Třetí úroveň EQF např. odpovídá v ČR střednímu vzdělání s výučním listem. Máte-li maturitu, dosáhli jste úrovně EQF 4. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6, absolventům magisterského cyklu vysoké školy pak úroveň EQF 7, úroveň osmá odpovídá dokončenému doktorandskému studiu. Pokud jste získali profesní kvalifikaci, zjistíte si úroveň EQF z osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo na webu: www.narodni-kvalifikace.cz


V praxi lze Evropský rámec kvalifikací (EQF) využít tak, že si tento údaj vyplníte do životopisu k dosaženému vzdělání. Kromě životopisu a dalších dokumentů Europassu najdete údaj o úrovni EQF na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech z VOŠ. Kvalifikací se v kontextu EQF rozumí formální výsledek hodnocení, jež člověk získá po dosažení výsledků učení podle daných standardů. Jedná se tedy o potvrzení (např. diplom, certifikát, osvědčení, vysvědčení apod.), že absolvent úspěšným složením zkoušky prokázal, že má požadované znalosti, dovednosti a kompetence.


EQF zahrnuje kvalifikace získané ve škole i mimo ni

Úrovně Evropského rámce kvalifikací třídí všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal. Počítají se tedy kvalifikace získané nejen ve škole, ale i v neformálním a dalším vzdělávání. Jde např. o profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací (NSK), která umožňuje lidem, kteří mají sice určitou dovednost, ale nemají k ní žádný doklad, získat osvědčení o tom, že tuto dovednost mají a něco doopravdy umí. Nemusí přitom chodit do školy, stačí, když složí zkoušku odborné způsobilosti, kde prokáží své znalosti a dovednosti.Zdroje: www.eqf.cz.

 www.nuv.cz

www.narodni-kvalifikace.cz