Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Výrobce polotovarů pro matracové potahy

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Výrobce matrací

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní nazvy

Upholsterer , Výrobce matrací , Autočalouník , Matracář

Příbuzná povolání

Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů , Výrobce matracových potahů , Výrobce matracových jader , Výrobce matrací z matracových prefabrikátů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100947

Datum zveřejnění

25. 11. 2011

Charakteristika

Výrobce polotovarů pro matracové potahy vyrábí polotovary, ze kterých jsou zhotovovány potahy matrací.

Pracovní činnosti

 • Výběr materiálů podle zadání.
 • Zhotovování horních a spodních dílců potahů matrací prošívaných a kompletně připravených z vrchní matracoviny, spodní textilie a vnitřních výplní (kypřicích roun, fólií polyuretanové pěny, fólií polyuretanové pěny s vpíchnutým rounem, fólií pěnové pryže.
 • Zhotovování prošívaných, přesně délkově dělených a sešitých dílců, příhraní s upevněnými úchytkami a vyseknutými a začištěnými větracími otvory, popřípadě s všitými zdrhovadly.
 • Obsluha prošívacích a obšívacích strojů a zařízení pro výrobu polotovarů pro matracové potahy.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Kontrola, kompletace a balení polotovarů pro matracové potahy.
 • Recyklace odpadů rozvolněním na plnicí materiál do polštářů na rozvolňovacím stroji.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Prošívání na prošívacích kontinuálních a diskontinuálních strojích. 3
Řízení a seřizování vysekávacích a řezacích strojů na potahové materiály včetně kontroly vyseknutých dílců podle plánů a sortimentu. 3
Obsluha automaticky programovatelných zařízení na prošívání bočních pásů matrací a měření, řezání a upevňování úchytů včetně seřizování a kontroly zařízení. 3
Strojní tvarové sešívání potahových, dekoračních a technických textilií tkaných, pletených, netkaných aj., sešívání do vzorů a všívání paspulí nebo šňůr. Prošívání jedno nebo dvou jehlovými stroji 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce KKOV 3359H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce KKOV 3359E nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Výroba polotovarů pro matracové potahy ( 33-007-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství
Volba materiálů a pomocných spojovacích materiálů a doplňkových komponent příhraní
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Výroba příhraní a formátovaných proševů
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu matracových proševů nebo příhraní
Nakládání s odpadem v nábytkářství
Kontrola, balení a expedice horních a spodních dílců potahu matrace a příhraní

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
ergonomie
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie čalounění
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
související právní předpisy

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž hlukem
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž vibracemi
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha šicích a vyšívacích strojů (CZ-ISCO 8153)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 712 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 686 Kč do 31 494 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.