Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Vedoucí stravovacího úseku

Odborný směr:

Pohostinství, cestovní ruch, wellness

Odborný podsměr:

pohostinství

Nadřazené povolání:

Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

15 000 Kč - 33 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Vedoucí stravování , Food & Beverage Manager

Příbuzná povolání

Vedoucí recepce , Vedoucí rezervačního oddělení

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102573

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Charakteristika

Vedoucí stravovacího úseku řídí oblast stravování ve větší provozní jednotce.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace práce provozních jednotek kuchyně, odbytových středisek a stewardingu (úklidu kuchyně).
 • Vytváření koncepce stravovacího úseku a cenové strategie.
 • Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
 • Provádění kontroly dodržování pracovní kázně.
 • Zajišťování školení personálu.
 • Vedení jednání s obchodními partnery.
 • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola způsobu a formy nakládání s jídly, potravinami a jejich dalšího uchovávání (HACCP).
 • Kontrola kvality poskytovaných služeb včetně přípravy pokrmů a nápojů.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb.
 • Kontrola správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů zaměstnanců stravovacího úseku.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Předkládání návrhů na obchodní strategii firmy za stravovací úsek. 9
Předkládání návrhů na opatření ke zlepšení ekonomických ukazatelů na úseku stravování. 9
Předkládání návrhů na opatření technických zařízení, technologií a vybavení pro provoz kuchyní a obsluhy. 8
Kontrola úrovně a kvality jídelních a nápojových lístků. 8
Uzavírání smluv a zajištění plynulého zásobování dodavatelskými firmami. 8
Organizace závodního stravování. 8
Předkládání návrhů na řešení personální problematiky stravovacího úseku řediteli či majiteli firmy. 7
Předkládání návrhů na vyvození důsledků z porušování pracovní kázně či provozních, právních aj. předpisů. 7
Předkládání návrhů řediteli či majiteli firmy na ocenění pracovních výsledků či mimořádných výsledků. 7
Sledování průběhu a správnosti pokladních a skladových pohybů v počítačovém programu. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru gastronomie KKOV 6541N nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R nejvhodnější
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru hotelnictví a turismus KKOV 6542N vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus KKOV 65xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru management KKOV 6431N vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizace a řízení činnosti pracovníků svěřených úseků v oblasti stravování (kuchyně, restaurace)
Projednávání smluvních podmínek s obchodními partnery s cílem zajistit plynulé zásobování stravovacího úseku
Kontrola správnosti postupu při prodeji a účtování výrobků, zboží a služeb
Vyřizování závažných stížností či reklamací zákazníků
Příprava podkladů a uzavírání smluv s obchodními partnery
Spoluvytváření obchodní strategie ubytovacího zařízení
Zpracovávání požadovaných agend (např. statistická hlášení, harmonogramy služeb, podklady pro zpracování mezd apod.)
Předkládání návrhů na využívání nových technologií a pracovních postupů při zajišťování stravování, uchovávání a skladování výrobků a surovin
Kontrola dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, hygieny a vnitropodnikových předpisů
Kontrola dodržování norem platných pro výrobu jídel, způsobu a formy nakládání s jídly, potravinami, způsobu jejich dalšího uchovávání a skladování surovin
Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích
Kontrola skladových zásob a jejich pohybů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
provoz restaurací, vináren a dalších zařízení veřejného stravování, související předpisy
technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla
principy obsluhy barových zařízení, receptury pro přípravu různých nápojů
stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (CZ-ISCO 5151)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 235 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 003 Kč do 36 933 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 781 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 398 Kč do 30 582 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) (CZ-ISCO 51512)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 19 265 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 708 Kč do 40 674 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 24 969 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 205 Kč do 33 160 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.