Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Nadřazené povolání:

Úklidový pracovník

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání (NSP 1)

Platové rozmezí:

13 000 Kč - 24 000 Kč

Charakteristika

Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení uklízí a čistí v restauracích, hotelech, penzionech a ostatních stravovacích a ubytovacích objektech.

Pracovní činnosti

 • Profesionální úklid a údržba sociálních zařízení.
 • Profesionální úklid a čištění strojního zařízení (vybavení hal).
 • Evidence dodávek a vydávání náplní hygienických systémů.
 • Přemísťování komunálních odpadů na určená místa.
 • Základní údržba a obsluha jednoduchých úklidových pomůcek.
 • Základní údržba a obsluha elektrických úklidových strojů.
 • Dávkování, nakládání, aplikace a skladování chemických přípravků.
 • Čištění grafiti a aplikace prostředků jako ochranu před grafiti.
 • Provádění dezinfekčních prací.
 • Profesionální úklid a údržba podlahových ploch pomocí strojů.
 • Profesionální úklid a údržba kuchyňských zařízení, jídelních ploch, kuchyněk a stravovacích koutků.
 • Profesionální úklid a údržba plastových a kovových částí vybavení budov a dopravních prostředků.
 • Profesionální úklid a údržba skleněných ploch.
 • Profesionální úklid a údržba podlahových ploch.
 • Čištění skvrn a hloubkové čištění textilií, koberců, koženky a kůže.
 • Profesionální úklid a údržba voskovaných a impregnovaných ploch.
 • Čištění vnějších povrchů elektronických přístrojů, přístrojových panelů, ovládacích prvků a kancelářské techniky.
 • Profesionální úklid a údržba vybavení.
 • Vyřizování drobných reklamací spojených s úrovní úklidu.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vyřizování drobných reklamací úklidových a údržbových prací. 3
Dohled nad skladováním čistících a hygienických prostředků. 3
Přemisťování komunálních odpadů v rámci pracoviště s ohledem na zásady třídění odpadu. 3
Dávkování, nakládání, aplikace a skladování chemických přípravků. 3
Obsluha malých čistících strojů. 3
Speciální úklidové, čisticí a údržbové práce včetně údržby displejů, elektronických zařízení, přístrojových panelů a ovládacích prvků. 3
Vykonávání dohledu na provoz v šatnách průmyslových organizací a v umývárnách a jejich úklid. 2
Převlékání povlaků lůžkovin a prostěradel. 2
Úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení. 2
Ruční čištění komunikací a ploch od nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu apod.) zametáním, sbíráním, seškrabováním, shrnováním, mytím apod. včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí, odvozu odpadů a ošetřování veřejné zeleně, např. shrabováním. 2
Ošetřování exteriérů budov, úklid vnějších ploch i příchodů, zalévání zeleně, záhonů, květinové výzdoby apod. 2
Úklid, čištění, umývání a dezinfekce zařízení interiérů budov a dopravních prostředků všech druhů. 2
Čištění koberců vysavačem, ruční klepání nebo chemické čištění koberců. 2
Mechanické mytí a leštění podlah. 1
Úklid sociálních zařízení a příslušenství. 1
Udržování, mytí a čištění společných prostorů v administrativních budovách a objektech (např. chodeb, schodišť apod.) včetně chodníků, zelených pásů apod.. 1
Uklízení provozních a výrobních hal a místností. 1
Čištění osvětlovacích těles. 1
Čištění oken včetně jednoduchých ventilací včetně rámů, zrcadel, přepážek nebo stěn. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby KKOV 69xxH vhodná
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby KKOV 69xxJ vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Odstraňování vodního kamene
Čištění a impregnace vybavení sociálních zařízení
Odstraňování prachu z povrchů nábytku a zařízení
Odstraňování skvrn a ohmatů z nábytku a zařízení
Mytí, odmaštění, leštění a impregnace nábytku
Čištění skvrn z textilií, čalounění a koberců
Čištění, odmašťování a údržba kuchyňských zařízení
Vysávání textilií, čalounění a koberců vysavačem
Čištění a impregnace kůže a koženky
Manuální úklid a čištění podlahových ploch pomocí mopů
Úklid a čištění podlahových ploch pomocí podlahových kotoučových strojů, parních a vysokotlakých vodních čističů nebo podlahových automatů
Čištění kancelářské techniky
Odmašťování, čištění a leštění skleněných ploch
Čištění krytů osvětlení
Čištění, odmašťování a údržba stravovacích ploch a zařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
zdraví a hygiena při práci
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (CZ-ISCO 9112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 13 636 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 176 Kč do 19 483 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 14 612 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 752 Kč do 18 301 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (CZ-ISCO 91123)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 14 607 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 152 Kč do 19 862 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 14 164 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 713 Kč do 16 572 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech (CZ-ISCO 91124)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 13 418 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 190 Kč do 18 735 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 17 430 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 015 Kč do 23 839 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.