Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba obuvi

Nadřazené povolání:

Kožařský technik

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Výrobní technolog,  Provozní technolog,  Technolog výroby,  Technolog

Příbuzná povolání

Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač , Kožařský technik mistr , Kožařský technik technolog výroby obuvi , Kožařský technik technolog , Kožařský technik designér a modelář , Kožařský technik kontrolor kvality

Další odborné směry S2

zpracování plastů a pryže

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102757

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Charakteristika

Obuvnický technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu vykonává odborné práce potřebné zejména pro kontrolu a zavádění nových vzorů obuvi z plastů nebo z pryže do výroby.

Pracovní činnosti

 • Vypracování a vedení technické dokumentace výroby obuvi z plastů a pryže.
 • Stanovení technologických postupů.
 • Stanovení pracovních postupů.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby.
 • Zajišťování strojů a zařízení.
 • Provádění technologického dozoru ve výrobním procesu.
 • Provádění namátkové mezioperační kontroly.
 • Provádění namátkové kontroly kvality.
 • Sledování technologických parametrů výroby.
 • Sledování jakostních parametrů výrobku.
 • Vedení technologických podkladů.
 • Spolupráce s laboratoří a zákazníkem.
 • Sledování nových technologických směrů a jejich zavádění do výrobního procesu.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Komplexní zajišťování přípravy obuvnické výroby 7
Navrhování vhodných alternativních technologických řešení 7
Poskytování metodické pomoci v oblasti obuvnické výroby 7
Sestavování vhodných materiálů pro obuvnický výrobek 7
Sledování dodržování technologické kázně 7
Sledování kvality surovin, materiálů, komponentů, polotovarů a hotových výrobků 7
Stanovování technického vybavení (stroje, zařízení, nářadí) 7
Stanovování výrobní technologie 7
Vypracovávání pracovních postupů 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů KKOV 32xxM nejvhodnější
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů RVP 32-xx-M/xx nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů KKOV 32xxL vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi
Orientace v normách a v technických podkladech v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi
Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi
Stanovování druhu surovin a materiálů pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi
Stanovování výrobních zařízení pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi
Kontrola dodržování technologických postupů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi
Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi
Vedení technické dokumentace pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby obuvi
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
technologie pracovních operací ve vysekávací dílně
technologie spodkového zpracování obuvi
technologie šití svršků obuvi
technologie výroby pryžové obuvi
technologie výroby usňové obuvi
systémy a standardy jakosti a kvality v obuvnictví a zpracování usní

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Duševní zátěž
Zátěž chladem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.