Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Technik provozu pronájmu prádla

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Nadřazené povolání:

Technik prádelen a čistíren

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

15 000 Kč - 31 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Textile leasing supervisor,  Textile Leasing Supervisor

Příbuzná povolání

Mistr prádelny , Mistr čistírny

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30912

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Technik provozu pronájmu prádla provádí operativní řízení a komplexní dohled nad provozem pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při obchodním jednání se zákazníkem pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Zjišťování potřeb zákazníka a vypracování nabídky vhodného prádla a oděvů pro zákazníka s přihlédnutím ke správné volbě materiálu, sortimentního zařazení a životnosti výrobku.
 • Spolupráce při obchodním jednání s výrobci prádla, oděvů a jiných výrobků a výběr vhodného zboží pro pronájem.
 • Návrh životnosti pronajímaných výrobků.
 • Spolupráce při návrhu ceny za pronájem prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Spolupráce při přípravě podkladů pro zpracování smlouvy o pronájmu se zákazníkem.
 • Řízení a organizace toku pronajímaných výrobků v rámci jeho údržby.
 • Řízení a organizace sběrných míst pronajímaných výrobků a dohled nad hygienicko-sanitačním zajištěním vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Návrh a zajištění identifikačního systému pronajímaných výrobků.
 • Zpracování záznamů, účetních dokladů a komunikace s finanční účtárnou společnosti.
 • Řízení a organizace bezchybného chodu logistiky provozu pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Komunikace s provozem prádelny a návrh vhodného postupu údržby pronajímaných výrobků.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Mezioperační a výstupní kontrola kvality údržby pronajímaných výrobků. 8
Návrh a realizace systému trvalého značení pronajímaných výrobků (kromě elektronického). 8
Návrh vhodného technologického postupu údržby pronajímaných výrobků. 8
Organizace logistiky pronajímaných výrobků. 8
Realizace obchodních jednání se zákazníkem a výrobcem pronajímaných výrobků. 8
Řízení a organizace expedice a sběrných míst pronajímaných výrobků. 8
Řízení a organizace provozu pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví KKOV 31xxM nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxE vhodná
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH vhodná
Aplikovaná chemie RVP 28-44-M/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Balení prádla, oděvů a jiných výrobků a obsluha balicího zařízení
Vedení provozní evidence a příprava základních účetních podkladů pro finanční účtárnu společnosti
Realizace reklamačního řízení se zákazníkem
Realizace identifikačních systémů trvalého značení pronajímaných výrobků
Organizace logistiky pronajímaných výrobků
Určení technologického postupu odvodňování a obsluha odvodňovacích strojů
Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení, způsobu žehlení, mandlování nebo tvarování
Obsluha elektronických registračních a značkovacích systémů, označování zakázek elektronickým čipem a vedení příslušné evidence a záznamů
Příjem, vážení a značení prádla, oděvů a jiných příbuzných výrobků, identifikace skrytých i zjevných vad
Identifikace skvrn a zašpinění, volba technologického postupu detašování skvrn, příprava detašovacích prostředků
Příprava technologické vody a páry, obsluha technologických zařízení pro úpravu vody a výrobu páry

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
prací a pomocné prostředky pro úpravu textilu
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
normy a předpisy pro praní nebo čištění prádla, oděvů a jiných výrobků
marketing obecně
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
bezpečnost práce
spotřebitelské služby
zdraví a hygiena při práci
zbožíznalství textilu, kůže, obuvi
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
management obecně
logistika obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (CZ-ISCO 5151)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 235 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 003 Kč do 36 933 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 781 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 398 Kč do 30 582 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Vedoucí provozu v ostatních zařízeních (CZ-ISCO 51519)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 812 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 503 Kč do 41 664 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.