Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Stavební dělník

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (NSP 2)

Platové rozmezí:

11 000 Kč - 29 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

General labourer,  Worker,  Cowan,  Pomocný dělník,  Stavební dělník,  Čistič kanalizačních zařízení,  stok,  záchodů a žump,  Kopáč,  Pomocník strojníka stavebních strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

214

Datum zveřejnění

15. 1. 2012

Charakteristika

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce se stavebními hmotami, materiály, polotovary a výrobky.
 • Obsluha jednoduchých stavebních strojů a zařízení stavební výroby.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Vykonávání jednoduchých montážních prací, spolupráce při náročnějších stavebních pracích.
 • Provádění jednoduchých přípravných a dokončovacích stavebních prací.
 • Hloubení a výkopy rýh a jam s použitím zátažné, hnané a rámové výdřevy a ocelových pažnic.
 • Vykonávání prací pod dohledem a podle pokynů kvalifikovaných pracovníků.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Spolupráce při spouštění, kladení a těsnění trub, osazování šoupat, klapek a vpustí, přepažování výdřevy ve výkopech (např. v rýhách, šachtách, štolách apod.), vodojemech nebo kanalizačních objektech, montáž provizorních a zahradních vodovodů, sekání a řezání trub a tvarovek nebo provádění výseků pro vkládání odboček apod., při stavbách a opravách venkovních kanalizací a vodovodů. 3
Dočasné zajišťování stávajícího podzemního vedení ve výkopech (kabelových tvárnic, betonových nebo kameninových potrubí, kabelů apod.) provizorními podpěrnými konstrukcemi. 3
Ruční odkopávky, prokopávky a zářezy. 3
Komplexní odborné přidavačské práce v četách včetně samostatných příprav pracovních lešení, stavebních materiálů a obsluhy různých stavebních strojů, mechanizmů a zařízení. 3
Provádění podkladních betonů bez povrchové úpravy (např. pod silniční dlažby, obrubníky apod.). 2
Ruční zemní práce s přípravou a úpravou terénu (např. snímání ornice, planýrování, rozprostírání humusu, drnování apod.) nebo výkopy struh pro prozatímní odvodnění, jam pro sloupy ve všech horninách apod. 2
Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků ve svazcích (např. betonářské oceli), sudech (např. karbidu a asfaltu), v cívkách nebo bubnech (např. kabelů). 2
Vrtání děr pro odstřel stavebních konstrukcí. 2
Demontáž stěnových, stropních a střešních panelů, přímočarých schodišť s podestami a lehkých závěsných obvodových panelů při rozebírání objektů. 2
Zhotovování provizorních oplocení, zednických koz, lešeňových podlah, jednoduchých obedňovacích dílců apod. 2
Míchání směsí pro výrobu betonů a lehčených betonů jednosložkových na jednoduchém zařízení v předepsané konzistenci z připravené suché směsi. 2
Stříhání, ukládání a vytvarovávání výztuží ze svařovaných sítí do konstrukčních prvků (např. do trámů, deskových stropů, sloupů, průvlaků apod.). 2
Příprava dílů potrubí, armatur a ventilů pro montáž. 2
Provádění podkladních betonů bez povrchové úpravy (pod betonové, teracové aj. dlažby), vyrovnávání podkladů stěrkovými hmotami. 2
Vybourávání nenosných částí zděných a betonových konstrukcí (příček, zídek, předložených schodů apod.), osekávání starých omítek a podobné přípravné práce. 2
Provádění přípravných prací pod malby a tapety - škrábání starých maleb, stržení stávajícíh tapet, mytí podkladů, sádrování, tmelení, broušení, bandážování rohů a trhlin, rozdělávání maleb a lepidel, zakrývání okolních ploch. 2
Příprava izolačních materiálů a zhotovování různých druhů rovných izolačních vložek. 2
Základní malířské práce (např. příprava základních materiálů, sádrování, omývání starých maleb, čištění maleb čisticí hmotou apod.). 2
Pomocné stavební práce (např. zametání ploch, vyklep pytlů, odhazování sněhu, sběr odpadků, rozpařování surovin, ošetřování betonu kropením, zakrytím nebo vytápěním apod.). 1
Vyrovnávání nerovností nebo profilů plání při válcování dohazováním, dosypáváním nebo rozprostíráním příslušných materiálů. 1
Sekání rýh a průrazů, otloukání omítek, vytrhávání a odstraňování dlažeb, podlah a obkladů z různých materiálů nebo demoliční práce do suti (šrotu). 1
Provádění podkladních násypů pro podklady (např. podlah, vozovek, chodníků, střech apod.) ze sutě, štěrkopísku, škváry a různých izolačních násypů s urovnáváním povrchů do roviny nebo určených spádů. 1
Příprava maltovin (např. prosívání písku, škváry, sutí a vápna) nebo příprava a míchání vápenných a cementových pačoků, přísad, vápenných malt apod. podle daných poměrů míchání. 1
Ruční přesun (např. lopatou, vidlemi apod.) nebo přesun mechanickou lopatou (např. uhlí, písku, štěrku apod.). 1
Přesun polotovarů a výrobků v pytlích, bednách nebo volně ložených všemi druhy ručních dopravních prostředků. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie KKOV 36xxE nejvhodnější
Stavební práce RVP 36-67-E/02 nejvhodnější
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
doporučené - Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792
doporučené - Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zemní práce s přípravou a úpravou terénu, vrtání děr, bourání nenosných částí zděných a betonových konstrukcí, sekání rýh a průrazů
Běžná (základní) údržba stavebních strojů a zařízení
Manipulace se stavebními hmotami a dílci
Obsluha sbíjecích kladiv
Mechanické čištění zárubní, instalačních vedení, dlažeb, podlah, obedňovacích dílců
Kladení obalených drtí do profilu vozovek a chodníků, vyplňování spár dlažeb maltou a asfaltem
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
stavební materiály a jejich vlastnosti
stavební technologie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Celková fyzická zátěž
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl (CZ-ISCO 9312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 742 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 792 Kč do 34 429 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 20 988 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 638 Kč do 27 218 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Dělníci v oblasti výstavby budov (CZ-ISCO 9313)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 14 010 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 120 Kč do 24 995 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 19 231 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 235 Kč do 25 035 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Dělníci výkopových prací (CZ-ISCO 93122)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 15 542 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 192 Kč do 21 222 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl (CZ-ISCO 93123)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 22 791 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 262 Kč do 28 981 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.