Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista kontroly veterinárních léčiv

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Podřízené specializace

Posuzovatel veterinárních biopreparátů a léčiv , Inspektor veterinárních biopreparátů a léčiv , Analytik veterinárních biopreparátů a léčiv

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30259

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Specialista kontroly veterinárních léčiv v rámci státního dozoru nad výrobou a distribucí veterinárních biopreparátů a léčiv provádí složité inspekce, chemické a fyzikálně-chemické analýzy vzorků a zajišťuje specializované činnosti v oblasti registrace veterinárních léčiv a jejich hodnocení.

Pracovní činnosti

 • Koordinace inspekčních činností a zpracování plánů inspekcí.
 • Řešení neoprávněného výdeje veterinárních léčiv nebo uvádění do oběhu neschválených veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.
 • Vyhodnocování inspekční činnosti v oblasti výdeje veterinárních léčivých přípravků v lékárnách a výdeje a používání léčiv u veterinárních lékařů.
 • Samostatné provádění inspekcí a vypracování kompletní dokumentace z inspekční činnosti.
 • Vypracování hlášení o spotřebě veterinárních léčivých přípravků a spotřebě návykových látek u veterinárních lékařů.
 • Vyhotovení návrhů na pozastavení, změnu, rozšíření nebo zrušení Povolení k činnosti regulovaným subjektům, popřípadě za jiná opatření plynoucí ze zjištění v rámci dozoru nad trhem.
 • Poradenská a konzultační činnost.
 • Provádění a vyhodnocování laboratorních analýz při použití speciálních analytických metod podle plánu zkoušek.
 • Zavádění nových metod v oblasti analýzy veterinárních léčiv.
 • Schvalování a vydávání odborných stanovisek ve stanovené oblasti.
 • Zpracování odborných stanovisek ve věci klinického hodnocení v oblasti jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků.
 • Posuzování žádostí týkajících se klinického hodnocení a příprava návrhů rozhodnutí.
 • Koordinace hodnocení dle časového plánu včetně vyhodnocování výsledků klinických hodnocení.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů farmaceutické vědy KKOV 52xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství KKOV 5103T vhodná
Magisterský studijní program v oboru biologie KKOV 1501T vhodná
Magisterský studijní program v oboru biochemie KKOV 1406T vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie KKOV 1407T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory KKOV 14xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru mikrobiologie KKOV 1510T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence KKOV 43xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.