Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na péči v anesteziologii

Odborný směr:

Zdravotnictví a farmacie

Odborný podsměr:

nelékařská povolání

Nadřazené povolání:

Sestra pro intenzivní péči

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

31 000 Kč - 51 000 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na péči v anesteziologii poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů celkové a místní anestezie.

Pracovní činnosti

 • Bez indikace poskytování specializované ošetřovatelské péče pacientům při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů celkové a místní anestezie.
 • Zajišťování stálé připravenosti anesteziologického pracoviště.
 • Na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace příprava pacienta, léčivých přípravků a vybavení k jednotlivým způsobům a technikám celkové i místní anestezie a asistování při jejich provedení.
 • Provádění činností spojených s přípravou, průběhem a ukončením metod léčby bolesti.
 • Pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace provádění tracheální intubace.
 • Podílení se na vedení anestezie pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Poskytování vysoce specializované péče o pacienty starší 10 let při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů celkové a místní anestezie.
Provádění nejnáročnějších činností vysoce specializované péče při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů celkové a místní anestezie.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Provádění nejnáročnějších činností vysoce specializované péče při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů celkové a místní anestezie 11
Poskytování vysoce specializované péče o pacienty starší 10 let při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů celkové a místní anestezie 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství KKOV 5341R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru všeobecné lékařství KKOV 5103R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxR vhodná
Bakalářský studijní program v oboru psychologie KKOV 7701R vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxL vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxN vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zdravotnické specializace podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a přílohy k nařízení vlády č. 31/ 2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Samostatné poskytování, organizace a metodické řízení ošetřovatelské péče včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče
Poskytování specializované ošetřovatelské péče pacientům při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů celkové a místní anestezie

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
odebírání krve a dalších biologických vzorků
obvazová technika
péče o lůžka a o další inventář
ošetřovatelská péče na jednotce intenzívní péče
asistence na operačním sále

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Pracovní doba, směnnost
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Kožní prekancerozy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná endokrinní onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Všeobecné sestry se specializací (CZ-ISCO 2221)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 104 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 010 Kč do 43 180 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 859 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 550 Kč do 50 776 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie) (CZ-ISCO 22212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 275 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 494 Kč do 45 819 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 41 382 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 230 Kč do 51 434 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.